PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Restauratie Kerk 2012 Restauratie Kerk 2012

Hier kunt u het verslag lezen van de gehele restauratie van kerk en Toornhuus.

Het verslag begint in 2009 wanneer de eerste plannen worden uitgewerkt. Wat moet er allemaal gebeuren? Een architect wordt in de arm genomen. Hoe krijgen we subsidie? etc. Het eigenlijke begin is onderaan en het verhaal loopt dan naar boven, tot aan de heropening van de kerk.

 

V E R S L A G  H E R O P E N I N G   K E R K

op zondag 28 oktober 2012

Vroeg in de middag begeven diverse mensen zich richting Torenstraatkerk voor het bijwonen van de feestelijke dienst ter gelegenheid van de heropening van de kerk. Negen maanden lang is er hard gewerkt aan de restauratie van het eeuwenoude gebouw dat stamt uit de 13e eeuw. Men verzameld zich rond de kerk en in het Toornhuus voorafgaand aan de Dienst van de Intocht.
Om 14.00 uur wordt de opening verricht door twee dames die jarenlang trouwe bezoekers waren van het kerkgebouw en zich ook vele jaren actief hebben ingezet voor de kerk, namelijk mevrouw Gesina Luth-Schrage en mevrouw Jantje Kuipers. Zij steken gezamenlijk de sleutel in het slot van de kerkdeur. Terwijl De Bazuin enkele prachtige koralen ten gehore brengt, gaan we allemaal naar binnen om het vernieuwde interieur te bewonderen. De kerk is heel mooi versierd met een aantal bloemstukken in herfsttinten en de temperatuur is behaaglijk warm.
Nadat iedereen een plaatsje heeft gevonden is het gebouw lekker vol en zingen de kinderen een welkomstlied: “Hoor de klokken luiden blij, voor jou en mij. Blijf daarom niet buiten staan; de kerk gaat aan!” Ze gebruiken daarbij muziekinstrumentjes en delen die ook uit aan de kerkmensen, zodat die mee kunnen musiceren.
Ouderling van dienst en tevens voorzitter van de kerkenraad Johan Neutel spreekt woorden van welkom namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Hij merkt op dat het tijdelijk goed toeven is geweest in het Schleurholtshuus, maar dat we nu toch blij zijn dat we de prachtig gerestaureerde en comfortabele kerk in gebruik kunnen nemen. De restauratie van het orgel laat nog even op zich wachten, maar zal hopelijk begin zomer 2013 voltooid zijn. Thans maken we nog gebruik van het orgel achter in de kerk. Organist in deze dienst is Rolf Wassens. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door christelijke muziekvereniging De Bazuin onder leiding van dirigent Luuk Tuinstra. De leiding van de kindernevendienst is in handen van Astrid Guikema. Voorganger is onze eigen predikant ds. Menno van Oel.
We zingen uit Tussentijds “De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t Woord aan ons geschiedt”.
Na groet, bemoediging en drempelgebed zingen we met begeleiding van De Bazuin het eerste vers van Psalm 122 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan!” Het derde couplet zingen we als Glorialied na het Kyriegebed.
Tijdens de Dienst van het Woord volgt het Gebed om de Geest. Hierna roept ds. van Oel de kinderen naar voren. Hij vraagt wat ze van de kerk vinden en of ze denken te weten hoe oud het gebouw is. Na wat giswerk komen ze er achter dat de kerk ongeveer 800 jaar oud is! Het mooiste plekje in de kerk vindt de dominee het kleine raampje in het koor waardoor vroeger mensen, die ziek waren en de kerk niet in mochten, naar binnen keken om toch iets van de dienst mee te krijgen. Jacco IJpema leest de oude tekst voor die in de muur is gegraveerd.

Het is Psalm 27: 4 uit de eerste gereformeerde Bijbelvertaling in het Nederlands uit de 16e eeuw. Daarna krijgen de kinderen het licht van de Paaskaars mee en gaan naar hun nevendienst in het Toornhuus.
We zingen uit Tussentijds “Zomaar een dank boven wat hoofden….”.
De ouderling van dienst leest het Bijbelgedeelte Marcus 10 vers 46-52; het verhaal van de blinde bedelaar Bartimeüs die door het geloof in Jezus weer kon zien. Hierna zingen we de acclamatie en begint ds. van Oel aan zijn preek.                                                                    

Het laatste couplet van het lied uit Tussentijds, dat we aan het begin van de dienst hebben gezongen, vormt de kern van de prediking:
  Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
  maar blijven zal de kracht, 
  die wie hier schuilen verder leidt   
  tot alles is volbracht.
De volledige tekst van de preek staat onder meditatie op de website. 

Vervolgens zingen we Gezang 324 “Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here”.
Dan komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en laten de kerken zien die ze van lego en duplo hebben gebouwd. De prachtige bouwwerken worden voorin de kerk geëxposeerd. Ze zingen een lied van de cd van Ellie en Rikkert: “De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan”.
Tijdens de Dienst van het Antwoord zijn er een dankgebed, voorbeden en een stil gebed dat afgesloten wordt met het Onze Vader. De collecte staat in het teken van Hervormingsdag en is bestemd voor het werk van de generale synode en het bovenplaatselijke werk van onze kerk. Tijdens de collecte speelt De Bazuin ‘Handelian Song’.
Het slotlied Psalm 150 “Looft God, looft Hem overal” krijgt een prachtige omlijsting van De Bazuin door de compositie ’Jubilant Prelude’ van Toon Hagen. Deze improvisatie, met een zeer swingend ritme, is geschreven ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela uit de gevangenis.
Na zending en zegen wordt iedereen verzocht om nog even weer plaats te nemen, terwijl voorzitter Johan Neutel enkele woorden tot ons richt. Hij bedankt alle medewerkers aan de dienst en ook iedereen die heeft meegeholpen in het traject rond de renovatie. Negen mensen vraagt hij naar voren te komen: het college van kerkrentmeesters en de commissie van herinrichting. Deze mensen hebben zich de afgelopen jaren vol overgave ingezet voor de totstandkoming van de restauratie van het kerkgebouw. Ze krijgen allen als dank een fraai boeket bloemen. Eén persoon wordt er uitgelicht en dat is boekhouder/penningmeester Remke de Vries. Hij heeft in deze periode een bijzondere prestatie geleverd, want zonder hem was het moeilijk geweest om de klus te klaren. Hij was de spin in het web en daarom krijgt hij een bon aangeboden voor een weekendje-weg met zijn vrouw Annechien. De kerkenraad hoort achteraf graag waar ze geweest zijn.
De bloemen in de kerk gaan vandaag naar ds. Menno van Oel om twee redenen. Ten eerste  heeft hij zich bijzonder ingezet voor de activiteiten rond de opening van de kerk en ten tweede is het een aanmoediging voor de komende periode, omdat we sinds zijn intrede nog niet eerder in dit gebouw hebben gekerkt.
De Bazuin besluit de samenkomst met het mooie ‘Gabriella’s Song’.
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee en limonade, met heerlijke taart en cake door gemeenteleden ingebracht.
We kunnen terugkijken op een goede, inspirerende dienst in onze prachtig gerestaureerde kerk op de eeuwenoude wierde van Ezinge.

Henny Oosterhoff-de Vries

Meer foto’s van deze dag kunt u in het fotoalbum bekijken.

 


OKTOBER 2012

Even een korte stukje over de stand van zaken met betrekking tot de restauratie.
We vorderen langzaam maar zeker. Het toilet en het keukenblok zijn geïnstalleerd. De schilder is bezig met schilderwerkzaamheden aan orgelzolder, de trap, het portaal en het toilet. De installaties voor beeld en geluid zijn inmiddels opgeleverd, evenals de centrale verwarmingsinstallatie.
Ook het op een speciale manier invoegen van de westelijke gevel van de toren vordert gestaag en we hopen dat op korte termijn de steigers weer zijn verdwenen.
De timmerman is ook druk doende met allerlei laatste kleinere klusjes. Nu nog “even” het schoonmaken van de kerkzaal en het in de was zetten van het eikenhout.
Zoals u op de homepage hebt kunnen lezen vindt de eerste eredienst plaats op zondag 28 oktober 2012. Dan is alles nog niet klaar, maar we kunnen de kerkzaal weer gebruiken.
We beginnen met de schoonmaak op woensdag 10 oktober. Wilt u meehelpen, graag even opgeven bij Hennie Oosterhoff. 

 


SEPTEMBER 2012

Eindelijk weer eens nieuws van betreffende de kerkrestauratie. Er is veel gebeurd de afgelopen periode. Diverse vergaderingen zoals de reguliere bouwvergaderingen met de architect en andere betrokkenen bij de uitvoering van de restauratie,  daarnaast vergaderingen  met de herinrichtingscommissie, met de openingscommissie en natuurlijk ook de normale vergaderingen van de kerkenraad en college van kerkrentmeesters. Steeds speelde de restauratie of daarmee samenhangende zaken een belangrijke rol in deze vergaderingen. Ook veel overleg en besprekingen daar tussendoor. Diverse keren moest één van de kerkrentmeesters even opdraven om een beslissing te nemen over een bepaalde manier van uitvoering, het kiezen van een kleur van tegels etc.  We hebben dit met plezier gedaan en het resultaat is zoals we het nu kunnen bekijken alleszins de moeite waard geweest. We krijgen een schitterend kerkgebouw, waar we op een passende wijze de eredienst kunnen houden. Maar naast het houden van de eredienst, wat natuurlijk altijd de hoofdzaak blijft, biedt de kerk, samen met het Toornhuus, nog zoveel meer mogelijkheden. Hoe dat zal worden ontwikkeld, moeten we eerst nog maar even aan de toekomst overlaten. De mogelijkheden om een multifunctionele bestemming aan het gebouw te gevend, zijn aanwezig.

Eerst maar even de stand van zaken zoals het er nu voor staat:

VERWARMING
De leidingen voor de vloerverwarming en de radiatoren zijn gelegd en onder druk beproefd. Op de zolder van de kerk is de cv-installatie geplaatst. Een enorme bos leidingen loopt vanaf deze installatie naar beneden. Het ziet er indrukwekkend uit en alles wordt elektronisch aangestuurd en geregeld. Willen we bijvoorbeeld de temperatuur iets hoger hebben, dan moeten we dit doorgeven aan de installateur en die gaat dan via het internet de temperatuur aanpassen. Hier kunnen we zelf niets aan doen. Het enige wat we voorlopig zelf kunnen doen is het tijdstip aanpassen. Hebben we dienst om 11.00 uur dan kunnen we de verwarming zo instellen dat het op dat moment behaaglijk is en niet reeds om 09.30 uur.

STUKADOORSWERK
De muren zijn ontdaan van de aanwezige mortel, hierna zijn de wanden gefreesd om de resterende delen mortel ook nog te verwijderen. Toen dit achter de rug was hebben we eerst met diverse mortelsoorten proefstroken aangebracht tot we uiteindelijk de juiste mortel hadden gevonden. Toen zijn alle muren weer voorzien van deze mortel, die uitermate geschikt is voor monumentale kerkgebouwen. Alleen rond de deuren is het rode steen nog zichtbaar. Dit heeft te maken met de voorzieningen die worden getroffen om het tochtprobleem op te lossen. Uiteindelijk zullen ook deze delen weer gestukadoord worden.

DE VLOER
Begonnen werd met het verwijderen van de plavuizen en de daaronder aanwezige laag steen. Ook werd nog een laagje aarde verwijderd, waardoor wij helaas werden gedwongen tot archeologische begeleiding. Dit ondanks de foto’s, genomen tijdens de restauratie in de jaren 50 van de vorige eeuw, waaruit bleek dat de vloer toen al helemaal overhoop was gehaald. Er werden zelfs archeologische onderzoeken gedaan, die met de restauratie niets te maken hadden, maar die we wel moesten betalen. Nadat de vloer tot de vereiste diepte was afgegraven, is  er eerst een laag beton gestort van ongeveer 15 centimeter dikte.  Dit  werd de
werkvloer voor het werk aan de muren. Toen de muren klaar waren, zijn de leidingen  voor de vloerverwarming aangebracht, waarna een gespecialiseerd bedrijf de plavuizen weer heeft gelegd. Hierna zijn de voegen weer opgevuld. U zult zien dat de vloer er bijna net zo uitziet als voor de restauratie. In de ruimte onder de trap zijn zwarte tegels aangebracht als vloer van de toiletruimte.

MEUBILAIR, VERLICHTING, BEELD EN GELUID
De stoelen die de herinrichtingscommissie heeft uitgezocht, zijn besteld. Ook voor het podium is de opdracht de deur uit. De liturgische voorwerpen (bloemenstander, kaarsenstander, doopvont, collectezakhouder etc.) worden aangepast, zodat ze niet afwijken van de rest van het meubilair. Sommige van deze voorwerpen worden vervangen, sommige worden gestraald en hierna gebeitst en gelakt.
Ook voor de verlichting is de opdracht de deur uit. We krijgen een goede verlichting, waar we allerlei mogelijkheden mee hebben. Er komen spotjes, vloerverlichting, wandlampen en verder nog een aantal functionele lampen op plaatsen waar dit noodzakelijk is. Natuurlijk blijven de bedstaande kroonluchters gewoon hangen en blijven deze ook in gebruik. Er is door de herinrichtingscommissie gezocht naar een goede balans tussen de bestaande verlichting en de aanvullende. Volgens het college van kerkrentmeesters zijn ze daar uitstekend in gestaagd.
Ook de installatie voor beeld wordt inmiddels aangebracht en bestaat uit een vaste beamer met automatisch scherm. Het geheel wordt op eenvoudige wijze bediend vanaf een systeemkast achter in de kerk, van waar ook het geluid zal worden geregeld. Naar onze mening hebben we straks een subliem geluid, waarbij ook een zeer goede ringleiding niet is vergeten.
Een internetaansluiting met videokanaal en telefoon zal worden aangelegd met aansluitingen, zowel in het Toornhuus als in de kerk.

HET ORGEL EN DE GALERIJ
Het orgel is gedemonteerd en bevindt zich bij de orgelbouwer. In de loop van 2013 zal het orgel worden gerestaureerd en naar het zich laat aanzien zo tegen september komend jaar weer in gebruik worden genomen.
De orgelgalerij, de orgelkast en de ruimte daaronder worden gerestaureerd en opnieuw geverfd. Mahoniekleur voor de orgelkast, imitatie eiken voor de galerij en de ruimte daaronder, terwijl de twee pilaren zullen worden gemarmerd.
In twee ramen aan de kant van het Toornhuus en in één raam een de andere kant, is een beweegbaar deel aangebracht. Hierdoor is betere ventilatie mogelijk.

OVERIGE INTERNE ZAKEN
Het plafond in de kerk zal nog worden geschilderd. De kleurstelling blijft gelijk, het wordt alleen weer mooi opgefrist. Onder de trap is een toiletruimte gecreëerd. Ook het kamertje voor de kerkenraad zal nog opgefrist worden.

EXTERNE ZAKEN
Komen we bij de buitenkant. De westelijke gevel van de kerk is gedeeltelijk opnieuw gevoegd, evenals de hele westgevel van het Toornhuus. De westelijke gevel van de toren gaf ons de meeste zorgen in verband met lekkage. Hier zijn de voegen uitgeslepen en weer gevuld met een speciale mortel. Samen met enkele andere aanpassingen, hopen we het lekkageprobleem te hebben verholpen. Uit een bestaand rookkanaal heeft het College van Kerkrentmeesters ongeveer 65 emmers zand en puin kunnen verwijderen. Ook deze aktie zal het vochtprobleem naar verwachting verminderen.
De vensters in de westgevel van het Toornhuus zijn gerestaureerd. De rotte delen zijn verwijderd en naar het zich laat aanzien, zullen ook de deuren van het Toornhuus worden vervangen. Deze zijn rot en hangen in de scharnieren.
De buitenkant van het Toornhuus alsmede de galmgaten van de toren zullen van een nieuwe laag verf worden voorzien.

FINANCIËLE ZAKEN
Van de overheid kregen we ongeveer 250.000,-- euro subsidie voor de restauratie van subsidiabele zaken. Hieronder vallen niet beeld en geluid, nieuw meubilair, vloerverwarming, een deel van het schilderwerk en nog enkele andere zaken.
Het College van Kerkrentmeesters is toen in aktie gekomen en heeft diverse fondsen en stichtingen in Nederland aangeschreven met het verzoek om een subsidie (sommigen noemen het sponsorgeld). Hiervoor zijn ongeveer 3000 kopietjes geproduceerd op de kleine printer van de boekhouder en waren we ruim 200 euro aan portokosten kwijt. Het resultaat van deze tijdrovende bezigheden was het mooie bedrag van € 111.200,--. Een opbrengst waar we enorm blij mee waren en die al het extra werk snel uit onze herinnering wegvaagde. Het gaf ons lucht als er weer een financiële tegenslagen waren, die we niet hadden begroot of zelfs niet konden begroten. Voorbeelden hiervan zijn de archeologische begeleiding, het extra werk aan de westgevel van de toren en nog enkele andere zaken.

 


JUNI  JULI  AUGUSTUS  2012

Dit wordt voorlopig het laatste bericht over de kerkrestauratie die u uit mijn computer voorgeschoteld krijgt. Dit bericht geldt voor de maanden juni, juli en augustus. Volgens de planning is dan de restauratie voltooid of nagenoeg voltooid. Natuurlijk, we kunnen tegenslagen krijgen waardoor het allemaal een paar weken langer duurt, maar tot op heden loopt alles naar wens. Er is inmiddels een hoop gebeurd. Even een kleine wandeling door de restauratie tot nu:
a. De plavuizenvloer is verwijderd en de daaronder liggende laag is tot een diepte van ongeveer 30 centimeter afgegraven;
b. De plavuizen die niet waren gebroken, zijn ontdaan van betonresten;
c. Er heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de kerk. Hierbij zijn drie ga-ten geboord van ongeveer 6 meter diep. Gelukkig zijn geen archeologische vondsten gedaan;
d. Er is een eerste betonvloer gestort, waarop straks de vloerverwarming komt;
e. Het stukwerk is van de muren verwijderd en hierna zijn de muren gefreesd. Hierdoor kwam het rode steen weer tevoorschijn en was alle mortel van  de muren verdwenen.
f. Er is een ruimte gecreëerd voor een toilet;
g. Aan de westzijde en oostzijde van de toren zijn steigers gebouwd, evenals in de kerk. Hier zijn alle wanden volgebouwd met steigers;
h. Er heeft een onderzoek plaats gehad naar de lekkage van de westelijke torenmuur en we hopen dat we lekkage, door bepaalde maatregelen, in de toekomst kunnen voor-komen;
i. Vele besprekingen, bouwvergaderingen en informele contacten hebben plaats gevon-den. Ook liep de mailbox regelmatig bijna over. 
Dit is het wel voor dit moment. Wij gaan onverdroten verder en de volgende keer hoop ik een mooi bericht aangaande de restauratie te kunnen plaatsen.

Vanaf deze plaats wil ik allen die op vakantie gaan, hetzij dicht bij huis, hetzij ver weg, een hele fijne en bovenal veilige vakantie toewensen. Zij die niet op vakantie gaan kunnen zich troosten met de gedachte dat ze al op één van de mooiste plaatsen van Nederland wonen.
Tot over een paar maanden.


MEI 2012

Ik heb u beloofd u op de hoogte te houden, ik begin maar met het belangrijkste, de kerk. Inmiddels is de plavuizenvloer weggehaald en ook de daaronder liggende betonlaag. Hierna heeft men de daaronder tevoorschijn komende leemlaag nog tot een diepte van ongeveer 13 cm afgegraven. Al dit puin en alle afgegraven grond moest met kruiwagens naar de containers worden gebracht die op het parkeerplaatsje stonden. Tijdens het afgraven kregen we ook nog toezicht van een bedrijf uit Leek, die werkte in opdracht van de Archeologische Dienst van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij hadden de opdracht om eventuele oudheidkundige sporen veilig te stellen. Ik heb nog bij het ministerie van O.C.W. geprobeerd of zij de kosten van dit onderzoek en begeleiding voor hun rekening wilden nemen, maar ik kreeg nul op mijn rekwest. Ook hebben de archeologen drie gaten geboord vanaf de vloer van de kerk tot een diepte van 6 meter, om op deze wijze de opbouw van de wierde in beeld te brengen. Gelukkig hebben ze niets anders gevonden dan een kies van een paard en een stukje hout. Komen we er nog redelijk goedkoop van af. Eén van deze boorkernen is opgehaald door medewerkers van het Wierdenland Museum en zal daar worden tentoongesteld. Het geeft een indruk van de lagenopbouw van de wierde.
Op maandag 16 april is de eerste betonvloer in de kerk gestort. Deze laag beton, met een dikte van ongeveer 13 centimeter, is de werklaag. Toen dit voldoende gedroogd was, kon men op maandag 23 april beginnen met het afbikken van de muren. Eerst dat deel dat men staande kan bereiken, daarna een deel, wat men vanaf een rijdende schraag kan bereiken en daarna moeten er steigers worden gebouwd. Op woensdag 25 april ben ik nog even wezen kijken. Het was behoorlijk mistig in het kerkgebouw vanwege de enorme hoeveelheid stof. Ik ben dan ook maar kort gebleven. Op donderdag 26 april was er weer een bouwvergadering.
Ook is gekeken naar het werk aan de toren en dan met name het voorkomen van verdere lekkage op de aanhechting van het Toornhuus en de toren. Een gespecialiseerd bedrijf zal een rapport opmaken over datgene, wat we het beste kunnen doen om de muur waterdicht te krijgen.
Tot zover het nieuws van de restauratie.

MEI 2012

Eindelijk is het dan zover. Er is een begin gemaakt met de restauratie. Het had behoorlijk veel voeten in aarde voor we eindelijk konden beginnen. Eén dag voor het begin hebben we als College van Kerkrentmeesters de start nog tegengehouden omdat er opeens bijna vanuit het niets een offerte werd ontvangen van een archeologisch bureau in Leek, die ingevolgde de eisen van de Rijks-Archeologische Dienst alle graafwerkzaamheden moet begeleiden. Dit ondanks het feit dat bij deze dienst afdoende bekend is dat de bodem van de kerk in de jaren 50 helemaal op de schop is geweest. We hebben een aantal gesprekken over deze zaak gehad met de architect en we hopen dat de uiteindelijke kosten van de archeologische begeleiding zullen meevallend.
Inmiddels hebben we de eerste bouwvergadering gehad waar naast 4 kerkrentmeesters, diverse disciplines aanwezig waren zoals de architect, de adviseur voor de verwarming, de man van het beeld en geluid, de mensen die de verwarming moeten aanleggen, mensen van het aannemersbedrijf en een bouwkundig opzichter van de S.B.K.G.D.  Het was wel steeds blijven opletten want dit is toch wel iets, waar we in het geheel geen ervaring mee hebben. Het volgen van de kerkenraadsvergadering is wel zo gemakkelijk. Toch steken we heel wat op en kunnen we ingrijpen als er iets wordt voorgesteld waar we het niet mee eens zijn.
Inmiddels is de herenbank helemaal ingepakt, is het doophek gedemonteerd en op de orgelgalerij geplaatst, is de preekstoel met het galmborg daarboven ook helemaal ingepakt. Het vaste orgel is geheel gedemonteerd, evenals het mobiele orgel. Inmiddels is men begonnen met het verwijderen van de plavuizen. Over de verdere voortgang houden we u op de hoogte.


MAART 2012

Mogelijk bent u een beetje ongeduldig geworden, omdat er nog geen begin is gemaakt met de kerkrestauratie. Dit heeft enerzijds te maken met de zorgvuldigheid die wij moeten betrachten om het beste resultaat te krijgen voor de laagste kosten en anderzijds heeft de hevige kou ook voor enige vertraging gezorgd. Dat zorgvuldigheid gewenst is blijkt wel uit het feit dat een bedrijf dat door ons was benaderd, intussen failliet is gegaan. Blij dat we daar nog geen zaken mee hadden gedaan. Op dit moment, maandag 20 februari is de stand van zaken als volgt:
Het bedrijf dat de muren moet afbikken is bekend en heeft de opdracht ontvangen;
Het bedrijf dat gaat stukadoren, is bekend en heeft de opdracht ontvangen;
Het bedrijf dat de verwarming gaat aanleggen wordt deze week bekend;
De hoofdaannemer is bekend en heeft de opdracht ontvangen.
Het bedrijf dat beeld- en geluidsinstallatie gaat aanleggen wordt deze week bekend.
Deze week zal een vergadering plaatsvinden tussen architect en aannemer, waarbij de lijnen worden uitgezet.
Zoals het er nu uitziet zullen de eerste werkzaamheden de komende week een aanvang nemen. Dit zal bestaan uit het verwijderen van de plavuizenvloer. Onmiddellijk hierna kan worden begonnen met het afbikken van de muren.
We zullen u op de hoogte houden.


FEBRUARI 2012

Een nieuw jaar geeft nieuwe kansen zoals vaak wordt gezegd. Ik geloof dat dit ook op gaat voor de restauratiewerkzaamheden van kerkgebouw en toren. Ik ben in het verleden wel eens te optimistisch geweest, dat ligt nu eenmaal in mijn aard, maar gezien de werkzaamheden die op de achtergrond worden verricht, kan ik nu werkelijk optimistisch zijn. De vergunning van de gemeente Winsum is binnen. Diverse offertes zijn binnen en op enkele offertes wordt nog gewacht. Het laat zich aanzien dat we alle zaken in de maand januari binnen hebben. Onmiddellijk hierna zullen we als kerkrentmeesters en verder allen die hierbij betrokken zijn, om de tafel gaan zitten om te bespreken wie de klus of een gedeelte van de klus gaat uitvoeren.
De volgende zaken moeten uitgevoerd worden:
a. Het stucwerk van de muren verwijderen;
b. De plavuizen met zo weinig mogelijk breuk verwijderen;
c. De laag onder de plavuizen tot een diepte van ongeveer 20 centimeter afvoeren;
d. Aanbrengen kabelgoten met kabels voor geluid, beeld en verlichting;
e. Aanbrengen vloerverwarming;
f. Aanbrengen van een nieuwe stuclaag;
g. De plavuizenvloer weer opnieuw leggen;
h. Complete restauratie van het vaste orgel met de balustrade en de pilaren onder de orgelzolder.
Tot zover een globale opsomming van de uit te voeren werkzaamheden. Natuurlijk kan ik hier niet alles opnoemen, maar nu hebt u tenminste een indruk van wat er staat te gebeuren. We zullen u ook gedurende de werkzaamheden zo goed mogelijk op de hoogte houden.


DECEMBER 2011

Zoals u hebt kunnen lezen in de Wiekslag is de vergunning gepubliceerd en na het verstrijken van de wettelijke bezwaartermijn kunnen we beginnen met de daadwerkelijke restauratie. Op het moment van het schrijven van dit artikeltje, is de architect druk doende om de bestekken klaar te maken, zodat we, na het verstrijken van de bezwaartermijn de zaak kunnen aanbesteden. Als we geen tegenslag krijgen, hopen we begin 2012 te beginnen met de werkzaamheden. We houden u op de hoogte.

Het Schleurholtshuus, tijdelijk ons kerkgebouw

Mogelijk hebt u het al op een andere plaats gelezen, maar met ingang van 4 december kerken we in het Schleurholtshuus. Al hebben we nog niet alle vergunningen binnen voor de restauratie, de verwarming in ons kerkgebouw laat te wensen over en we willen daar geen geld meer aan uitgeven om het te verbeteren. Om deze reden hebben we besloten om niet langer te kerken in ons kerkgebouw, maar in het dorpshuis. Het is nu nog niet te voorspellen hoe lang we naar het Schleurholtshuus moeten uitwijken, maar het College van Kerkrentmeesters houdt rekening met de periode van 6 maanden na het begin van de werkzaamheden.
Voor bijzondere diensten kunnen we in de meeste gevallen uitwijken naar de kerk van Garnwerd. In deze kerk zullen we de Kerstnachtdienst houden en ook zal daar de intrededienst van ds. M.E. van Oel op 15 januari worden gehouden. 


NOVEMBER 2011

Op dit moment zijn we op een punt aangekomen dat we een andere locatie moeten gaan gebruiken om onze zondagse eredienst te vieren. De aanvragen voor de vergunningen zijn inmiddels in een ver(der) gevorderd stadium. Daarbij voldoen niet alle verwarmingselementen nog aan de veiligheidsvoorschriften. Reden genoeg om te gaan kerken in het Schleurholtshuus!
Onze eerste dienst in het Schleurholtshuus zal plaatsvinden op 4 december 2011!
We verwachten niet dat we nog dit jaar gaan starten met de renovatie. Ons streven is, en bijna alle voorwaarden laten dit toe, om zeer spoedig te starten. Zodra de vergunningen rond zijn kunnen we beginnen.

Tijdens de gemeenteavond (2 nov.) zijn de ontwikkelingen nader toegelicht.


OKTOBER 2011

Er begint schot te komen in de aanvraagprocedure voor de restauratie van het kerkgebouw, de toren en het Toornhuus.
Zoals het nu lijkt zal eind september, begin oktober de aanvraag worden gepubliceerd in de Wiekslag en kunnen we hopelijk zo ergens tegen het eind van november met de daadwerkelijke restauratie beginnen. Een vergadering van het College van Kerkrentmeesters en alle betrokkenen, zoals de architect en anderen zal plaatsvinden op woensdag 28 september. Al ziet u niet veel, er wordt momenteel achter de schermen behoorlijk veel werk verricht. Als er verder nieuws is, houden we u uiteraard op de hoogte. 


JUNI - JULI - AUGUSTUS 2011

Gedurende de achter ons liggende maand(en) heeft het werk betrekking hebbende op de restauratie van kerkgebouw en toren min of meer stil gelegen. De aanvraag werd door de architect verzonden naar de gemeente Winsum, die deze aanvraag om advies heeft doorgezonden naar Libau. Deze organisatie heeft het stuk pas een aantal weken later doorgezonden om advies naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na 28 augustus is de architect terug van vakantie en zal de zaak weer opgepakt worden. We verwachten dat het dan niet zo lang meer zal duren voor de definitieve vergunning zal worden afgegeven en wij aannemers kunnen benaderen voor de inschrijving. Tot dan moeten we echter geduld hebben. Zodra er nieuws is, zullen we u op de hoogte houden via het Kerkvenster en eventueel via onze website.


MEI 2011 

Evenals de afgelopen maand is er ook deze maand weinig nieuws van het restauratie-fonds.De aanvragen lopen en daar is het wachten op. Zodra we meer weten zullen we het u natuurlijk berichten.Voor een ieder van u die vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de restauratie, het college van kerkrentmeesters is ten allen tijde bereid informatie te verstrekken of uw opmerkingen aan te horen.


APRIL 2011

 We hebben we een advies ontvangen aangaande de verwarming in het kerkgebouw. Vloerverwarming alleen is niet voldoende, er zullen ook radiatoren bij geplaatst moeten worden. De architect gaat verder met dit advies. Uit gesprekken is gebleken dat er geen monumentale bezwaren zijn tegen vloerverwarming, omdat in de jaren 50 van de vorige eeuw er reeds het nodige met de vloer en onderliggende grond is gebeurd. Dat zal dus geen problemen opleveren. Wel moet onderzocht worden wat het effect is van vloerverwarming op het gebouw en het orgel.
Verder op dit moment geen nieuws. We houden u op de hoogte.


MAART 2011

Zoals u wellicht had vermoed, zal er de eerste paar maanden niets of nagenoeg niets zichtbaar gebeuren. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de benodigde vergunningen los te krijgen. Dit is niet alleen een kwestie van even aanvragen, nee, de architect moet ook een beetje netwerken. Met name voor de vloerverwarming is het zaak om op delicate manier de zaak bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen. Wel is het zo dat de zaken die gedaan kunnen worden, ook gebeuren, al ziet u het nog niet. Zodra er nader nieuws is, belangrijk of marginaal, we zullen het u laten weten.
Zoals het college van kerkrentmeesters het momenteel kan beoordelen liggen we op schema.
Voor een ieder van u die vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de restauratie, het college van kerkrentmeesters is ten allen tijde bereid informatie te verstrekken of uw opmerkingen aan te horen.


FEBRUARI 2011

Alle aanvragen voor subsidie van het afgelopen jaar die niet werden gehonoreerd, moesten uiterlijk 15 januari 2011 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn ingediend. Hierdoor was de architect niet in staat om de aanvragen van de vergunningen voor de restauratie van onze kerk te behandelen. Zijn prioriteiten lagen tijdelijk elders. Uiteraard is deze procedure gevolgd na goed overleg met de architect. Nu kan de heer Van der Veen voortvarend aan de slag met het aanvragen van onze vergunningen.
Zoals het college van kerkrentmeesters het momenteel kan beoordelen liggen we op schema.
Voor een ieder van u die vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de restauratie, het college van kerkrentmeesters is ten allen tijde bereid informatie te verstrekken of uw opmerkingen aan te horen.


JANUARI 2011

We hebben inmiddels de toestemming van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken binnen en kerkordelijk zijn er geen hinderpalen meer om met de restauratie aan te vangen.
Nu is het woord aan de architect. Hij moet aan de slag met de aanvraag van de nodige vergunningen. Over deze procedure hebt u in het afgelopen Kerkvenster kunnen lezen.
Verder zijn er op dit moment geen ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.
Het College van Kerkrentmeesters wenst u allen een heel goed 2011 en spreekt de hoop uit dat we tegen het einde van dit jaar ons gerestaureerde kerkgebouw in gebruik kunnen nemen.


DECEMBER 2010

In het vorige Kerkvenster hebt u kunnen lezen over de plannen van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de restauratie van onze kerkelijke gebouwen in de Torenstraat.
Het College van Kerkrentmeesters is van plan om in elke Kerkvenster een artikel te plaatsen waarin wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Op deze wijze blijft u volledig op de hoogte.
We zijn begonnen om een plan op te stellen en subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst Cul-tureel Erfgoed, de R.C.E. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe. In de verdere verslagen zal ik de afkorting S.B.K.G.D. gebruiken. Er waren voor 2011 ongeveer 700 aanvragen voor subsidie en hiervan zijn slechts 300 gehonoreerd. Gelukkig hoorde onze aanvraag hier ook bij.
We hebben het geheel doorgesproken met de bouwkundige van het S.B.K.G.D., de heer H. Hulshof en met onze architect, de heer W. van der Veen. Deze architect heeft zijn sporen reeds verdiend in de restauratie van monumentale gebouwen.
Op dit punt aangekomen, ergens in september, was het plaatje voor ons duidelijk. We hebben de plannen doorgesproken met de Kerkenraad, die unaniem achter de door het C.v.K. inge-diende plannen stond. Hierna hebben we de plannen voorgelegd op de gemeentevergadering op 3 november. Na een duidelijke uiteenzetting en het beantwoorden van een aantal vragen, heeft de gemeente zich unaniem achter de plannen opgesteld.
Om het geheel boekhoudkundig transparant te houden is een aparte rekening geopend bij de SNS-bank. Op deze rekening zullen uitsluitend betalingen en ontvangsten betrekking hebben-de op de restauratie, worden verantwoord.
Ook hebben we toestemming aangevraagd bij het Regionaal College Behandeling Beheersza-ken, het vroegere dienstencentrum. We verwachten de toestemming één dezer dagen binnen te krijgen.
De architect heeft opdracht gekregen om de nodige vergunningen aan te vragen bij de diverse instanties. Dit kan enige tijd duren. Tot de jaarwisseling is hij druk bezig alle subsidieaanvra-gen die het afgelopen jaar werden geweigerd, aangevuld met die zaken die voor 1012 op de rol stonden, klaar te maken en in te dienen. Dit moet uiterlijk 15 januari binnen zijn bij de R.C.E. Onmiddellijk hierna zal Van der Veen onze zaken gaan behartigen en de vergunningen aanvragen. Het vermoeden bestaat dat het behandelen van de aanvragen en het afgeven van de uiteindelijke vergunningen ongeveer 5 tot 6 maanden in beslag zal nemen.
Tot zover de gang van zaken met betrekking tot de restauratie.


NOVEMBER 2010

Gebruik van de Aula

Tijdens de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 14 oktober 2010 is onder meer gesproken over het gebruik van de ruimte onder de toren. Het College is van mening dat dit een werkruimte moet zijn. We hebben niet zoveel ruimte bij het kerkgebouw en om deze reden willen we de ruimte onder de toren zo optimaal mogelijk gaan gebruiken.
Natuurlijk hebben we in onze overwegingen meegenomen dat deze ruimte in het verleden werd gebruikt als aula om overleden inwoners van Ezinge op te baren.
Voortzetting van deze traditie brengt toch wel problemen met zich mee. Het College van Kerkrentmeesters wil namelijk de kerk en het Toornhuus een multifunctioneel karakter geven. In haar ogen kan het dan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld een trouwerij in de kerk plaats vindt terwijl een dode onder de toren ligt opgebaard.
Het is om deze reden dat het College heeft besloten dat de ruimte onder de toren als aula kan worden gebruikt, mits er geen andere belangen spelen. Indien er andere activiteiten in of rond de kerk plaats vinden, kan de ruimte onder de toren niet als aula worden gebruikt.
Van geval tot geval zal hierover een beslissing worden genomen. Uitgangspunt is dat het een werkruimte is, die, als dit mogelijk is, als aula kan worden gebruikt.


OKTOBER 2010

Op dinsdag 21 september is er een vergadering geweest van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Onderwerp van bespreking was het voornemen om de kerk, de toren en het Toornhuus te restaureren. Op een prettige manier hebben we gesproken over de mogelijkheden die we hebben om de gebouwen een facelift te geven en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De nadruk lag tijdens de vergadering natuurlijk bij het kerkgebouw. De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn unaniem van mening dat ook de gemeente volledig moet worden geïnformeerd. Wat willen we, wat kost het, wat krijgen we als subsidie, kortom een veelheid aan onderwerpen, die een veelheid aan vragen kunnen oproepen. Wilt u het hebben over het meubilair, het liturgisch centrum, de verwarming. Alle vragen die bij u leven, die bij u opkomen na het lezen van dit artikeltje, willen wij in alle eerlijkheid beantwoorden. We stellen ons voor om dit te doen op de gemeentevergadering na Dankdag voor Gewas en Arbeid op 3 november 2010. Dit is een vooraankondiging zodat u deze avond vroegtijdig in uw agenda kunt noteren.


SEPTEMBER 2010

Zoals u waarschijnlijk reeds hebt opgemerkt, is de parkeerplaats naast het kerkgebouw aange-pakt en gereed gemaakt voor gebruik. Op deze parkeerplaats is ruimte voor 6 tot 7 auto’s. Voorwaarde is wel dat we economisch parkeren. Dat wil zeggen de eerste bezoeker gaat dicht langs de heg en rijdt door tot het einde van de parkeerplaats. De tweede parkeert hiernaast enz. Zodra de eerste rij vol is, kunnen de volgende kerkbezoekers hun auto’s achter de reeds geparkeerde auto’s plaatsen. Op deze wijze maken we maximaal gebruik van de beschikbare ruimte.
Vorenstaande houdt tevens in dat u niet altijd als eerste weg kunt rijden. Maar wachttijden van meer dan enkele minuten zullen volgens ons niet voorkomen. Voor de kerkleden, die nog even willen napraten, geldt dan wel het verzoek om ruimte te maken voor eventueel andere leden, die willen vertrekken.
Als we op deze wijze het samen oplossen, kunnen we veel plezier hebben van onze parkeer-plaats.


JUNI - JULI - AUGUSTUS 2010

De Kerkrentmeesters vertellen wat hun werkzaanheden zijn, naast diverse andere taken houden zij zich bezich met de verbouwing van de kerk, de toren en het Toornhuus.

We werken ook aan overige cijfermatige zaken: de financiële huishouding van de kerk. Dit gaat verder dan alleen de inkomende en uitgaande geldstromen, recent zijn onze verzekeringen weer geüpdate, erg belangrijk in deze tijd.
Een ander punt is de verbouwing van onze kerk, hiermee gaan grote bedragen gemoeid. Daarom is het belangrijk om goede afwegingen te maken over waar we ons geld aan gaan uitgeven. Ook kijken we heel erg kritisch naar de mogelijkheden van subsidie. Een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het stucwerk, komt in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie kunnen wij als kerk in 2011 krijgen. Dit betekent dat geduld ons financieel voordeel op gaat leveren. Dit betekent echter wel dat de aanvragen nu al erg zorgvuldig moeten worden behandeld en inge-diend. Dat is iets waar we druk mee bezig zijn.

Er zijn ook zaken die wel zichtbaar zijn. Zo heeft De Straatmaker uit Garnwerd het pad naar de kerk en de zijdeur al opnieuw aangelegd en verbreed. Daarnaast zal op korte termijn de parkeergelegenheid naastde picknicktafel in orde worden gemaakt zodat daar 6 auto’s kunnen worden geparkeerd. Er gebeurt dus veel in en om onze kerk. Dit alles heeft als doel de kerk straks gebruiksvriendelijker, comfortabeler en mooier te maken. Zoals u weet is er een commissie die zich bezig houdt met de inrichting van de kerk. Deze commissie heeft inmiddels een advies uitgebracht.


OKTOBER 2009

Voor het opknappen van de Torenstraatkerk zijn we in gesprek met de Stichting Behoud Kerken in Groningen en Drenthe (S.B.K.G.D.). Deze stichting heeft ons gewezen op de subsidies die wij kunnen aanvragen voor restauratie en onderhoud van de kerk. Onze kerk komt in 2011 in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal 80% van het totale bedrag. Om hier aan mee te doen moet er voor 31 maart 2010 een plan worden ingediend waarin staat wat onze wensen zijn. In oktober of november 2010 wordt de subsidie toegekend. De aanvraag alleen is geen garantie dat je het geld krijgt maar hoe eerder de plannen zijn ingediend des te meer kans op subsidie. Indien de subsidie wordt toegekend dan wordt deze in 2011 uitgekeerd. Eerder beginnen met restauratie betekent geen subsidie.
Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met een architect en de ingenieur van de S.B.K.G.D. om vast te stellen wat er moet gebeuren. Hier even een opsomming van wat wij vinden dat er moet gebeuren: Pleisterwerk vervangen,verwarming (vloerverwarming indien mogelijk of een goede centrale verwarming), verven van het interieur, aanpassen geluid en licht, opknappen orgel. Buiten willen wij graag het toegangspad verbreden en opnieuw bestraten en willen wij een pad aanleggen naar de zijdeur. In overleg is besloten dit al zo snel mogelijk te gaan doen want dit komt niet voor subsidie in aanmerking.
We hopen dat er subsidie komt om de kerk weer goed op te knappen en vragen om begrip dat het nog even gaat duren voordat het zo ver is. Voor vragen en op of aanmerkingen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.


 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.