PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Intrededienst 24 mei 2015

Intrededienst 24 mei 2015

Intrededienst ds. Annemiek Boonstra
 

Het is een stralende dag, zondag 24 mei. De zon staat hoog aan de hemel en de weilanden geuren naar pas gemaaid gras. Het dorp Ezinge ligt er vredig bij. Al vroeg in de middag gaan mensen van huis om een plaatsje te bemachtigen in de eeuwenoude kerk op de wierde. Want vandaag wordt ds. Annemiek Boonstra verbonden aan de Protestantse Gemeente Ezinge.

De feestelijke dienst begint om 14.30 uur. Voorafgaand aan de dienst zorgen Albert Viersen op orgel en Maaike Viersen op eufonium voor muzikale klanken. Ze spelen onder meer een mars van Händel, een Braziliaans reisliedje en het gevoelige “De vreugde voert ons naar dit huis” (lied 280). De volle kerk is prachtig versierd met mooie bloemstukken, die gemaakt zijn door Bernard Visser. Preses van de kerkenraad, Wim Berghuis, heet de aanwezigen van harte welkom. Hij feliciteert het kersverse echtpaar Anita Slopsema en Sweis Ubels, dat afgelopen maandag 18 mei is getrouwd! Hij geeft aan dat er na de dienst twee korte toespraken zullen worden gehouden. Daarna wenst hij ons een feestelijke en gezegende dienst.

De openingstekst op deze Pinksterdag wordt gelezen door Anita Slopsema: Een licht om ons heen – Een vlam in het hart – Pinksteren – Wij staan op – Wij leven!!!

De gemeente zingt uit volle borst het intochtslied 672 vers 1, 6 en 7: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. Ds. Diete Kits spreekt de groet en de bemoediging uit, waarop de gemeente antwoordt met responsies. Hierna wordt een meditatief biddend lied gezongen, Lied 598: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Tijdens het zingen van dit lied, dat wordt afgewisseld met een instrumentale improvisatie, kan er een kaarsje worden aangestoken voor mensen die we willen gedenken of die ons inspireren. Allereerst worden er twee kaarsjes aangestoken voor predikanten die eerder aan onze gemeente waren verbonden. Voor ds. Gerbrig Arends,  die ergens anders haar weg heeft gevonden en voor ds. Menno van Oel, die vroegtijdig is gestorven. Diverse mensen maken van de gelegenheid gebruik om een kaarsje aan te steken.

Ds. Diete Kits gaat voor in gebed: Eeuwige God, onze aangestoken lichtjes zijn momenten van stilstaan, van gedenken, van inspiratie. Dat hebben we nodig, want waar wij niet leven in de Geest van Uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt ons de hoop en verliezen wij elkaar in onze spraakverwarring. ………… Onze aarde, Uw schepping, zij zucht en heeft Uw adem nodig om haar te vernieuwen. Daarom bidden wij en zingen: Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Onder pianobegeleiding zingen we het Glorialied Iona 6: Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen, op klimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. Zonstrelend zacht, na een verkwikkende nacht, aarde leeft op als herboren.

Dan begint de dienst van verbinding, waarbij we eerst een lied van de Geest van Pinksteren zingen, Iona 29: Een vogel, ze broedt op de waterbaren, zweeft boven de chaos tijdloos, leeg en woest. Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping, brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.

Ds. Annemiek Boonstra komt naar voren op het podium en ds. Diete Kits spreekt de verbindingswoorden uit: Deze gemeente heeft jou gevraagd om op jouw eigen wijze predikant in haar midden te zijn, haar te dienen met de gaven die jij gekregen hebt en om samen op weg te gaan. ……. Wil je dat doen met geloof en aandacht, trouw en fantasie, humor en inzicht, met hart en ziel? Wil je daarbij de eerbied bewaren voor allen  die aan je zorg worden toevertrouwd……

Na een volmondig “Ja” van ds. Annemiek Boonstra vindt de handoplegging plaats door ds. Diete Kits, preses Wim Berghuis en scriba Annechien de Vries, bijgestaan door een vijftal kinderen, terwijl de zegen wordt uitgesproken: “….. Moge de Eeuwige je volop zegen en genade schenken”. Elkaar zegenen is elkaar de goede dingen zeggen. Wij allen zijn gezegend.

Nadat we lied 834 zingen “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” beloven wij als gemeente  Annemiek in onze kring te ontvangen zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden, haar te dragen in onze gebeden en met haar mee te werken aan de dienst van onze Heer. Driemaal wordt hierna lied 833 gezongen: Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

In een persoonlijk woord richt ds. Diete Kits zich tot onze nieuwe predikant: Weleerwaarde ds. Boonstra, beste Annemiek. Een predikant wordt vaak sterkte gewenst bij de intrede, maar predikanten beleven net zoveel plezier aan hun vak als ieder ander in zijn of haar baan. Predikanten gaan om met kostbaar materiaal: mensen. Het is een boeiend beroep, geeft voldoening en is soms ook moeilijk. De gemeente is hier vol verwachting. Maar als je teveel verwachtingen hebt, kun je elkaar de ruimte benemen. Predikant en gemeente kunnen zich samen geroepen weten, naar wat God van ons verwacht. Ds. Kits wenst ds. Boonstra veel plezier met haar nieuwe taak en dat ze zich gedragen mag weten door de Eeuwige.

Daarna zingen we het kinderlied De Regenboog uit de Iona bundel: Wie gaf de regenboog zijn kleuren? Wie deed in zee het zout erbij? Wie deed de kou in elke sneeuwvlok? Wie maakte jou en mij? Dit lied wordt door de kinderen begeleid met muziekinstrumentjes.
Ds. Annemiek Boonstra treedt naar voren voor de Dienst van het woord. Bij de opening van het woord zingen vrouwen, mannen en allen beurtelings lied 336: Open ons en raak ons aan. Hierna leest ouderling van dienst Wim Berghuis het Bijbelgedeelte Handelingen 2: 1 t/m 6 uit de Bijbel in gewone taal: Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. De gemeente zingt de acclamatie.

Het thema van de meditatie van ds. Boonstra is: Wat is Pinksteren? Antwoorden op Nu.nl: Pinkpop – een vrij weekend – het lied “Op een mooie Pinksterdag”! En volgens een aantal basisschoolleerlingen is Pinksteren de geboorte van Pinkeltje. Maar Pinksteren is voor alles: de uitstorting van de Heilige Geest. Spraakverwarring…..Vuur….Geest….Wind….Adem….Ruach. Dat prachtige Hebreeuwse begrip dat ons uitdaagt tot andere vormen van contact. Ruach Elohim. Geest van God, die ons beademt, verwarmt. De adem van God gaat boven alles uit. Ruach is: Ik heb je lief om wie je bent. Zie Pinksteren als een kans, een optie waarvoor je je kunt openstellen, maar meer nog iets dat over je komt. Pinksteren is ook vuur; de kleur rood. Er is altijd iemand die licht voor je maakt. Pinksteren als bericht van God aan ons gemeente. In alle talen. Elkaar verstaan gaat veel verder dan dezelfde taal spreken. Wie de ander echt verstaat erkent de ander in zijn gelijkwaardigheid. Wij ontvangen vandaag de opdracht om het vuur in ons zelf brandend te houden, de geest van God te laten waaien, tussen mensen in, tussen generaties, godsdiensten, geloven, rassen, overtuigingen. Bed, bad en brood voor je medemens. Brandstof om op te staan tegen onrecht. Het draait erom kerk te zijn midden in de wereld. Kerk voor het dorp. De jeugdclubs voor alle kinderen. Geest is ook ruimte scheppend: ik maak ruimte voor jou. Ik praat met jou omdat ik benieuwd ben wie je bent. Pinksteren vandaag is voor mij de vraag: hoe blijven wij mens te midden van alle techniek? De foto’s van vandaag komen op internet of facebook en worden verstuurd via whats app of instagram. Prachtig. Maar de Geest waait ons, wie weet waarheen? Amen.

Na de preek spelen Albert Viersen op orgel en Maaike Viersen op eufonium het prachtige stuk “Choral and rock-out” van Ted Huggens.

Tijdens de Dienst van gebeden en gaven is de eerste collecte bestemd voor de Open Hof, een oecumenisch diaconaal/pastoraal centrum voor dagopvang voor dak- en thuislozen in de binnenstad van Groningen. De voorzitter van de Open Hof, mevrouw Birgit Lijmbach, geeft nadere informatie over dit opvangcentrum dat gedragen wordt door zeven Groninger binnenstadskerken. Bij de uitgang van de kerk worden folders van de Open Hof uitgedeeld. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eigen eredienst. Ds. Boonstra en ds. Kits spreken het dankgebed en de voorbeden uit. Na een stil gebed zingen we “Onze Vader in de hemel” op een prachtige melodie (lied 1006). Tijdens de collecte spelen Albert en Maaike Viersen “The Music of the Night” en delen de kinderen rode ballonnen uit.

Aan het eind van deze dienst met prachtige liederen en mooie muziek zingen we het slotlied 634: U zij de glorie, opgestane Heer. Iedereen mag zijn rode ballon opblazen en tijdens de zegen omhoog houden. De zegen wordt afgesloten met een gezongen Amen. Dan gaan de ballonnen de lucht in, maar sommige ballonnen sneuvelen voortijdig wat een enorm geknal en de nodige hilariteit teweegbrengt. Een vrolijke afsluiting van een vreugdevolle intrededienst op Pinksteren!
 
Na de zegen zijn er twee korte toespraken. Preses Wim Berghuis memoreert dat ds. Annemiek Boonstra begin dit jaar een proefpreek heeft gehouden en sinds 11 maart al als predikant werkzaam is in onze gemeente via een speciale regeling. De samenwerking verloopt heel plezierig en we hopen dat er nog een lange periode aan zal worden toegevoegd. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens het breed moderamen van de Classis Westerkwartier brengt mevrouw Janny Flikweert de hartelijke felicitaties over. Zij hoopt dat predikant en gemeente een mooie tijd tegemoet gaan en wenst ons Gods zegen toe.
Bij het uitgaan van de kerk spelen broer en zus Viersen vol overgave “Langs beelden van hoop” en “Ga met God en Hij zal met je zijn” (lied 416). 

Daarna gaan de aanwezigen te voet, per fiets of met de auto naar het Schleurholtshuus, waar men ds. Annemiek Boonstra en haar familie kan feliciteren en begroeten tijdens een receptie. Vele gemeenteleden, familie, vrienden en gasten uit andere gemeenten maken het tot een gezellig samenzijn.

Henny Oosterhoff - de Vries

 
Nieuwe dominee Annemiek Boonstra Nieuwe dominee Annemiek Boonstra

 
Ds. Annemiek Boonstra heeft het beroep dat de protestantse gemeente van Ezinge op haar heeft uitgebracht aangenomen!
Daarom heten we ook vanaf deze plek de ds. van harte welkom in onze gemeente.
 
De officiële bevestiging zal plaatsvinden op 24 mei. Het moderamen, de pastoraal medewerkers en de ds. hebben echter aangegeven dat zij het fijn vinden dat zij zo snel mogelijk kan beginnen met haar pastorale werkzaamheden.
Mag dit zult u zich afvragen, ja dit mag. In overeenstemming met de bepalingen van de Kerkorde is er een contract opgesteld in het kader van Structurele Hulpdiensten. Dit betekend dat zij nu al mag beginnen met het kennismaken en bezoeken van mensen uit onze gemeente.
 
Wanneer u graag een bezoek van haar wilt, of u kent mensen die dat zeer op prijs zouden stellen, dan kunt u dit doorgeven aan onze scriba Annechien de Vries via tel: 06-37613406.
U kunt natuurlijk ook nog altijd bij de pastorale medewerkers terecht, die blijven ook voor u klaar staan. Maar ook kunt u ds. Annemiek Boonstra bellen voor het maken van een afspraak, dat kan via tel: 050-5797636.

 
Goed nieuws Goed nieuws

Da. Annemiek Boonstra heeft het beroep aangenomen!
De gemeente van Ezinge heeft haar nieuwe predikant gevonden.
Hier zijn we erg blij mee !!! en hopen op een gezegende samenwerking.

 

 
ds. M. E. van Oel

ds. M. E. van Oel
lees meer »
 
 

viering Pinksteren, bevestigingsdienst ambtsdragers
datum en tijdstip 20-05-2018 om 9.30 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 25-05-2018 om tot 18.00 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 29-05-2018 om 19.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.