PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020
Protestantse Gemeente Ezinge
 
 
 
 
 

 
Beleidsplan 2016-2020
 

Inhoud
 
 
Inleiding.....………………………………………………………………………………………………………………..3
 
Profiel van de Protestantse Gemeente Ezinge…………………………………………………………. 3
 
Kerkenraad…………………………………………………………………………………………………………………3

Werkplan van de predikant………………………………………………………………………………………. 4

Pastoraat…………………………………………………………………………………………………………………….4

Diaconaat…………………………………………………………………………………………………………………...6

Financiën en beheer……………………………………………………………………………………………………8

Jongeren……………………………………………………………………………………………………………………..9

Liturgie……………………………………….………………………………………………………………………………10

Kerkblad Kerkvenster en Website………………………………………………………………………..……11

 

 
 
Bijlagen
 
Bijlage 1. Financiële paragraaf…………………………………………………………………………………12
 
Bijlage 2. Jaarboek voor de Protestantse Gemeente Ezinge……………………………………15

Bijlage 3. Samenstelling werkgroepen per 01-01-2016…(staat niet op deze site)...23

 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding
 
Dit beleidsplan werd voorbereid door leden van de Protestantse Gemeente Ezinge in de loop van 2015. Het werd besproken in de kerkenraadsvergaderingen in die periode. Het concept werd voorgelegd aan de gemeenteleden in de vergadering op 9 maart 2016.
 
Profiel van de Protestantse Gemeente Ezinge (verder: P.G.E.)
 
In de gemeentevergadering die in het najaar van 2015 werd gehouden werd nagedacht over het profiel van de P.G.E. Naar voren kwamen de volgende punten:
 • we zijn een kerk, die midden in de gemeenschap van onze dorpen staat en die zorgt voor verbinding. Open, naar buiten gerichte kerk. Iedereen die wil komen en meedoen is welkom. We voelen ons gezamenlijk ook betrokken bij dorpsgenoten die niet actief zijn binnen de kerk. Daarvoor is het nodig dat we ons open stellen, niet op onszelf gericht zijn en ons vooral niet beter voelen dan anderen. Dit uit zich ook binnen het pastoraat. Als gemeenteleden zien we om naar elkaar en dan niet alleen binnen eigen kring. Een bloemetje geven aan of een kaart sturen naar iemand die het moeilijk heeft. De in het najaar van 2015 in gebruik genomen levensboom kan een centrale rol spelen in het onderlinge verband. Pastoraat betekent omzien naar elkaar, houd ogen en oren open en communiceer  dit met elkaar;
 • de wekelijkse eredienst is een rustpunt in de week. De dienst moet warmte en vertrouwen uitstralen en een alternatief bieden in ons vaak al te gehaaste leven. Met muziek en goed gekozen woorden. We stellen ons open voor andere vormen van vieringen: bijvoorbeeld themadiensten of diensten waarbij de muziek centraal staat;
 • we zijn ruimdenkend, klein en gemoedelijk, betrokken en warm;
 • vertrouwen is de basis van je veilig voelen. In het pastorale werk merk je dat goede communicatie de noodzakelijk is voor bereiken van onderling vertrouwen. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend, het vereist blijvend actieve aandacht. Blijf positief: blijf denken in mogelijkheden, niet in problemen. Houd vertrouwen in de toekomst. Wees respectvol, zoek naar consensus, waardeer een ieder binnen zijn/ haar mogelijkheden en drink regelmatig gezamenlijk een glas wijn;
 • onze actieve leden zijn gemiddeld van tamelijk hoge leeftijd en wellicht zijn we voor de toekomst te klein.
 
Op 1-1-2016 bestond de P.G.E. uit 115 belijdende leden, 86 doopleden en 45 “andere” leden.
 
Kerkenraad
 
De kerkenraad van de P.G.E. bestaat uit de predikant, de ouderlingen,
(-kerkrentmeesters) en de diakenen.
Uit het midden van de kerkenraad wordt een moderamen gekozen, dat bestaat uit een preses, een scriba, een assessor en de predikant. 
De kerkenraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De kerkenraad neemt beleidsbesluiten over het reilen en zeilen van de gemeente. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en handelt de lopende zaken af. Zij neemt geen beleidsbesluiten.
De gemeente werkt met werkgroepen voor liturgie, pastoraat, diaconaat, jeugd, financiën/beheer (college van kerkrentmeesters) en kerkblad Kerkvenster. Deze werkgroepen voeren het door de kerkenraad vastgestelde beleid uit en zij kunnen suggesties voor nieuw beleid aandragen bij de kerkenraad.
De taak van de kerkenraad is om richting te geven en om ruimte te scheppen. Daarom zoekt zij naar een goede samenwerking met de werkgroepen. Er worden veel taken gedelegeerd naar de werkgroepen. Voorstellen voor wijziging van de werkzaamheden komen vooral vanuit de werkgroepen richting de kerkenraad. Plannen die ontstaan binnen de kerkenraad worden zoveel mogelijk voor realisering getoetst door de werkgroepen. 

Vorming en toerusting ambtsdragers

Er zal specifiek aandacht besteed worden aan de vorming en toerusting van ambtsdragers. Nieuwe ambtsdragers moeten een heldere inleiding krijgen in wat hun taak inhoudt. Daarnaast zullen we deelname aan ambtsdragertrainingen stimuleren, en kijken in hoeverre in de eigen gemeente de vorming en toerusting kan worden vergroot. We besteden tevens aandacht aan nazorg. Dit houdt in dat we contact houden met de afgetreden ambtsdragers en hen jaarlijks uitnodigen voor een avond om na te praten.
 
Het werkplan van de predikant
 
In het najaar van 2015 werd het werkplan 2015-2019 van onze predikant vastgesteld. In deze planperiode gaat ze werken aan de volgende kernpunten:
 • aandacht voor jeugd en jongeren: nieuwe programma’s introduceren voor de clubs waarbij connecties worden gemaakt tussen de clubs en de kerk;
 • het opnieuw opzetten van de kindernevendienst;
 • aandacht voor de generatie die het runnen van de gemeente op termijn moet overnemen;
 • aandacht voor de hernieuwde inrichting van de werkgroepen;
 • aandacht voor de achterstand in het pastoraat, met daarin voldoende ruimte voor crisispastoraat;
 • ruimte nemen voor het begraven en de daarmee gepaard gaande pastorale zorg, ook van randkerkelijken;
 • aandacht voor een pastoraal aanbod dat aansluit op dat wat in de regio plaats vindt, bijvoorbeeld door keukentafelgesprekken en andere bijeenkomsten;
 • een uitnodigend startweekend;
 • laagdrempelige feestdiensten die ook geschikt zijn voor de omgeving;
 • bijzondere aandacht voor gezinnen;
 • het opzetten van een werkgroep muziek;
 • het opzetten van een pelgrimage wandelgroep;
 • aandacht voor een vernieuwende liturgie waarin andere vormen van vieren mogelijk zijn, met daarin een bijzondere focus op het Heilig Avondmaal.
 
Pastoraat
 
Het omzien naar elkaar is het cement van het werk van de gemeente. We zijn geroepen om (herderlijke) zorg te hebben voor onze leden en anderen die deze zorg behoeven (zie kerkorde, artikel X, lid 3).
In de zorg aan mensen onderscheidt de kerk de diaconale en de pastorale zorg. De pastorale zorg richt zich op het geestelijk welzijn en welbevinden van mensen. In principe is deze taak, zoals alle andere taken van de gemeente, toevertrouwd aan alle gemeenteleden die immers het ambt van gelovigen dragen. In iedere gemeente zijn er, naast de predikant, de ouderlingen aangewezen om deze taak te dragen; dat betekent dat zij de taak, in ons geval samen met de pastorale medewerkers, uitvoeren, maar daarnaast ook de gemeente voorgaan en leren in deze weg.

De pastorale zorg krijgt gestalte in:
 • het persoonlijke contact( huisbezoek, telefoon, etc.);
 • de vieringen (tijdens vieringen in dankgebeden  en voorbeden en bij het gedenken      denken van overledenen en o.a. bij themavieringen);
 • de ontmoeting (na kerkdiensten, op gespreksavonden, wijkavonden, etc.);
 • bloemengroeten en kaartjes en  het uitdelen van adressen van zieken na de
  kerkdienst;
 • De rubriek "uit de gemeente voor de gemeente" in het Kerkvenster.
De werkgroep Pastoraat bestaat uit de predikant, de ouderlingen met pastorale opdracht en pastorale medewerkers. De adressen van de leden zijn verdeeld over de leden van de werkgroep Pastoraat met uitzondering van de predikant. De predikant bezoekt op eigen initiatief leden. Er zal geprobeerd worden alle leden actief te bezoeken voor zover de leden dat op prijs stellen. Wanneer er behoefte is aan bezoek kan men met de bezoeker contact opnemen. Ook is het mogelijk rechtstreeks de predikant te benaderen. Verder zijn wij afhankelijk van signalen uit de gemeente. Het streven is er op gericht het vangnet zo fijnmazig te krijgen, dat er niemand buiten de boot valt. De werkgroep Pastoraat vergadert tenminste vier keer per jaar.

Aandachtspunten en plannen voor de toekomst
Gespreksvoering
Ieder gesprek is een goed gesprek. Maar in ieder gesprek kunnen er ook signalen afgegeven worden die vragen om verdere uitdieping. Om dit te kunnen signaleren is het zinvol om te werken aan gespreksvaardigheid. Hiertoe worden regelmatig cursussen aangeboden door o.a. het Protestants dienstencentrum. De ouderlingen en de pastorale werkers zullen gestimuleerd worden zulke bijeenkomsten te volgen.
Daarnaast zal er in de vergaderingen van de werkgroep ruimte gecreëerd worden om de gespreksvoering te trainen dan wel meer informatie te krijgen van de predikant en van elkaar. Er zal gewerkt worden aan een opzet waarmee in de vergaderingen gericht gesproken kan worden over de gevoerde gesprekken en de knelpunten in de gesprekken (intervisie). Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid om digitaal een schema te maken waarin predikant, ouderlingen en pastoralemedewerkers hun bezoeken bijhouden.
Aan de scriba zal gevraagd worden om ons op de hoogte te houden van cursussen en ander materiaal.

Contacten en netwerk
In crisisgevallen moet men in eerste instantie contact opnemen met de predikant. Bij afwezigheid van de predikant moet men contact opnemen met de ouderling/pastoraal medewerker. In samenspraak zal gekeken worden hoe verder te handelen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om professionele hulp in te schakelen of tenminste ruggespraak te hebben met de reguliere hulpverlening. Het is de bedoeling om in de komende jaren contacten te leggen met verschillende organisaties en een goed netwerk op te bouwen. We denken hierbij o.a. aan:
 • overleg van de predikant met de huisartsen, thuiszorg etc., gemeente (zgn. geestelijke overlegstructuur met burgemeester en collega predikanten en pastorale medewerkers in de gemeente Winsum);
 • een goed inzicht in de sociale kaart van onze burgerlijke gemeente (o.a.
  zorgloket, GGZ);
 • goede contacten met buurgemeenten om samen te werken en informatie uit te
  wisselen;
 • een inventarisatie van specifieke gespreksgroepen in de regio, bijvoorbeeld  rond rouwverwerking.
Jeugd
We willen kijken hoe we de aandacht voor de kinderen en jongeren in onze gemeente kunnen vergroten. We hebben jeugdouderlingen die echter afhankelijk zijn van de informatie van gemeenteleden, maar ook van de ouderlingen en pastorale mede werkers. Vaak ligt bij bezoek de aandacht bij volwassenen.
Ontmoeting
Omdat de gemeenteleden, gezien het aantal medewerkers niet meer regelmatig bezocht kunnen worden, willen wij in de toekomst meer aandacht besteden aan de onderlinge ontmoeting van (groepen) gemeenteleden en werkgroepen. Hierbij valt te denken aan:
 • samen eten;
 • thema-avonden;
 • “keukentafel”gesprekken.
Dit alles om op groepsniveau contact te hebben in samenwerking met bijvoorbeeld de werkgroep Vorming en Toerusting of de werkgroep Diaconie.
 
 
Diaconaat

Visie van de diaconie

We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

De focus van de diaconie ligt bij het verlenen van noodhulp en het organiseren van plaatselijke activiteiten. Ook de voedselbank  Het Hoge Land kan op onze steun rekenen. Tevens willen wij in ieder geval 1 x per jaar een diaconale dienst organiseren.

Het diaconaat valt in te delen in zes hoofdstromen

-          Binnenlands Diaconaat

-          Zending

-          Werelddiaconaat

-          Kinderen in de knel

-          Fair Climate

-          Noodhulp

BINNENLANDS DIACONAAT: het uitvoerende orgaan van de meeste kerkelijke activiteiten is Kerk in Actie. Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. We binden de strijd aan met armoede, eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en we willen meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien. Met ons diaconale programma richten we ons op mensen in de knel en op hen die in financiële problemen leven in Nederland. We steunen ook diverse regionale projecten via de advieslijst van het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe. Als diaconie hebben we contacten met de Voedselbank Het Hogeland.
ZENDING: hoewel we het woord zending al heel lang gebruiken, is de inhoud er van in de loop der tijd behoorlijk veranderd. We gaan niet meer met een Bijbel onder de arm de rimboe in, maar helpen broeders en zusters overal ter wereld aansprekende christenen te zijn. We ondersteunen kerken om gemeenschappen van hoop te zijn. En om de wereld te laten zien dat het anders kan. Door vanuit naastenliefde samen te werken met mensen uit verschillende volken, kerken en religies. Zo delen we ons geloof en geven we het vuur door dat in Christus begon.
Veel van onze partnerorganisaties werken in een omgeving van onrecht en geweld. Zij vragen ons om bemoediging en meeleven. Wij kunnen van hen leren om christen te zijn, ook als dat moeilijk is. Samen hebben we de opdracht om Gods liefde uit te dragen. Hij roept op tot dienstbaarheid en het werken aan verzoening en gerechtigheid. En hij geeft ons daarvoor de kracht door de Heilige Geest.
WERELDDIACONAAT: de protestantse gemeenten in Nederland zijn verbonden met kerken en christelijke organisaties wereldwijd. Kerk in Actie steunt daarom buitenlandse partnerkerken en –organisaties om in hun eigen samenleving diaconaal actief te zijn. Vaak is dat op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, armoedebestrijding en onderwijs, maar ook het versterken van ondernemerschap heeft hierin een plaats. Het werelddiaconale programma van Kerk in Actie draagt bij aan verbetering van de positie van kwetsbare groepen en de vermindering van armoede in de wereld. Kerk in Actie voert dit buitenlandwerk uit samen met de protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO.
KINDEREN IN DE KNEL: een kind is puur, onschuldig en …. kwetsbaar. Helaas wordt daar maar al te vaak misbruik van gemaakt. Volwassenen laten kinderen soms aan hun lot over. Ze belanden op straat of ze worden misbruikt als goedkope arbeidskracht. Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties beschermd tegen allerlei vormen van uitbuiting. Vanuit dit verdrag werkt Kerk in Actie met haar partners wereldwijd aan het naleven van deze rechten. Daarbij richten we ons specifiek op straatkinderen, werkende kinderen, kinderen in oorlogssituaties, kinderen in conflict met de wet, kinderen die seksueel worden misbruikt en gehandicapte kinderen. Zodat zij onbezorgd kind kunnen zijn.
FAIRCLIMATE: Kerk in Actie was met het Klimaatplan een van de eerste organisaties die aandacht vroegen voor de klimaat problematiek. Inmiddels zijn de meeste Nederlanders ervan doordrongen dat we zuinig moeten zijn op het klimaat. Vooral mensen in ontwikkelingslanden lijden onder de klimaatveranderingen. Extreem en onvoorspelbaar weer vernietigt oogsten en dorpen. Het gevolg: honger, armoede, ziekte en sterfte. Binnen het programma FAIRCLIMATE werkt Kerk in Actie samen met ICCO om mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen zich te weren tegen hitte, orkanen en overstromingen. Ook krijgen mensen toegang tot schone brandstoffen voor hun huishoudens. Zo hebben ze wel de energie om uit hun armoede te ontsnappen, maar tasten ze het klimaat niet aan met CO2-uitstoot. Verder doet FAIRCLIMATE kerken in Nederland handreikingen om energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen en over te stappen op duurzame energie.
NOODHULP: Kerk in Aktie verleent noodhulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Aardbevingen, overstromingen, cyclonen, conflicten of aanhoudende droogte kunnen veel slachtoffers maken. Kerk in Actie werkt samen met lokale organisaties. Zij kennen de bevolking en weten waar de nood het hoogst is. Dankzij ons netwerk is de noodhulp snel en effectief.
Kerk in Actie verleent noodhulp met ICCO en via Action by Churches Together (ACT Alliance), het wereldwijde netwerk van de Wereldraad van Kerken. ACT is de schakel tussen Kerk in Actie en ICCO en de lokale partners en zorgt ervoor dat alle partners zoveel mogelijk werken volgens internationale kwaliteitsstandaarden. Bij grote rampen werken Kerk in Actie en ICCO samen met andere Nederlandse hulporganisaties onder de naam Samenwerkende Hulp Organisaties ( SHO ). Nederland geeft dan via giro 555.
 
Voor al deze taken is geld nodig. Voor zending en werelddiaconaat bepalen we als
diaconie een jaarlijkse financiële  afdracht  aan Kerk in Actie. Voor speciale projecten  maken we bedragen rechtstreeks over op een speciaal rekening nummer. Het benodigde geld verkrijgen we door: collecten, vrijwillige bijdragen en uit renten. Om de collecte doelen onder de aandacht te brengen gebruiken we folders. Ook brengen we via geplaatste artikelen in het “Kerkvenster” de collecten onder de aandacht van de gemeente. Deze artikelen worden door de dienstdoende diakenen tijdens de eredienst voor de inzameling voorgelezen. Tijdens de avondmaalsdiensten wordt er gecollecteerd voor een structureel gekozen doel. Middels een brief worden de gemeenteleden verzocht een vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan de zending en het wereld-diaconaat.
 
De liturgische taken:
 • het dienstdoen tijdens de eredienst;
 • het collecteren;
 • het dienen aan de tafel van de Heer;
 • het evt. inbrengen van diaconale gedeelten in de voorbeden;
 • het evt. verzorgen van een diaconale dienst al of niet samen met een predikant;
 • het aankondigen van de collecte;
 • het eventueel dienstdoen tijdens huwelijks- en uitvaartdiensten.
Diaconale en organisatorische taken:
 • het deel uitmaken van de kerkenraad;
 • hier de diaconale belangen behartigen;
 • collecterooster samenstellen;
 • begroting en financieel  jaaroverzicht diaconie opstellen;
 • zorgen voor de afdracht van de collecte aan de penningmeester;
 • het aanschaffen van brood, wijn en druivensap voor het H.A.;
 • het voorbereiden van de H.A. tafel (Ook anderen, zoals kinderen, kunnen helpen bij het klaarmaken van de H.A. tafel);
 • het evt. bedienen van het Avondmaal aan huis;
 • het evt. bezoeken van de classis;
 • het bezoeken van het Diaconaal en Missionair Werkverband Classis Westerkwartier;
 • het organiseren van plaatselijke activiteiten zoals: stamppotbuffet, kerstactie en het mee organiseren van het startweekend.
 
Financiën en beheer

Positie en functie van het College van Kerkrentmeesters

Op grond van het gesteld in ordinantie 11, artikel 1 berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de Kerkenraad. De Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, voor zover dit geen diaconale aangelegenheden zijn. Hiertoe stemmen het College van Kerkrentmeesters hun beleid af op het beleid van de Kerkenraad en doen zij verslag van hun werkzaamheden aan de Kerkenraad. Uit vorenstaand blijkt dat het College van Kerkrentmeesters rechtspersoonlijkheid bezit, uiteraard binnen de door de Kerkenraad aangegeven kaders. De mogelijkheden en wensen van een kerkelijke gemeenschap worden onder andere door de beschikbare middelen begrensd.

Doelstelling

Het stimuleren en meewerken vanuit de eigen verantwoordelijkheid om verder te bouwen aan een levende gemeente met een gezonde financiële positie. Concreet betekent dit het verkrijgen van een sluitende begroting en exploitatie. Dit moet het speerpunt zijn van alle werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters en wordt uitvoerig verwoord in ordinantie 11, artikel 7.
Vanuit deze algemene taakomschrijving heeft het College van Kerkrentmeesters ten behoeven van het beleidsplan haar taken nader uitgewerkt in concrete zaken.

Beleidslijnen

Er zijn een aantal oorzaken die er toe kunnen leiden dat we geconfronteerd worden met een begrotingstekort. Deze oorzaken zijn o.m.:       
 • nu we een predikant hebben beroepen, drukken de kosten voor traktement en secundaire arbeidsvoorwaarden zwaar op de begroting;
 • het afnemend ledenaantal waardoor minder bijdragen worden ontvangen;
 • de economische crisis was mede debet aan een lager gemiddeld bedrag van de kerkelijke bijdrage, nu het beter gaat, blijven de leden veelal op het oude bedrag van de bijdrage zitten;
 • de rente op uitgezet kapitaal is laag en levert beduidend minder op dan in het verleden.
Teneinde deze situatie het hoofd te bieden moeten we de gemeente bewust maken van het groeiende tekort.
Ook moeten we de noodzaak tot het nemen van keuzes aan de gemeente duidelijk maken. Deze keuzes vallen in twee delen uiteen namelijk:
 • keuzes met als doel om meer inkomsten te genereren
 • keuzes om de uitgaven te reduceren
Het College van Kerkrentmeesters heeft voor beide keuzes concrete plannen ontwikkeld. Speerpunten van het beleid voor de komende vijf jaar zullen zijn:
 • het stimuleren van de verhuur van de gebouwen waarbij grenzen aangegeven moeten worden aan de aard en de duur van de verhuur;
 • het optimaliseren van het rendement van het onroerend goed. Hierbij valt te denken aan het op gezette tijden verhogen van de huur voor landerijen;
 • het optimaliseren van het rendement van het vermogen, zonder
financiële risico’s te lopen;
 • het verlagen van de gasrekening door een andere wijze van verwarming van het kerkgebouw;
 • het verlagen van de stroomrekening door het aanwenden van Led verlichting;
 • Voor de uitgaven, niet liggen op het vlak van personele kosten, is een meerjaren onderhoudsplan samengesteld. Aan de hand hiervan kan een meerjaren begroting worden opgesteld, van waaruit de jaarlijkse begroting voor dit deel van de uitgaven kan worden gegenereerd.
 
Jongeren
 
Definitie jeugdraad
De jeugdraad is de overkoepelende raad van afgevaardigden die direct
of indirect betrokken zijn bij de activiteiten die voor de jeugd in Ezinge en omgeving georganiseerd worden vanuit de Protestantse Gemeente Ezinge.

Doel jeugdraad
De jeugdraad organiseert activiteiten voor alle jongeren (kerkelijk of niet kerkelijk) in Ezinge. Deze activiteiten bestaan uit gezellige avonden waarbij maatschappelijke thema’s worden besproken, maar ook uitstapjes naar musea en/ of inzamelingsacties voor goede doelen.
Door het organiseren van deze activiteiten streven wij de volgende doelen na:
 • stimuleren en ondersteunen van positieve initiatieven vanuit de jongeren zelf     
       (hen zelf betrekken bij de activiteiten die we organiseren);
 • samenwerken met andere organisaties waar jongeren komen (sportclubs,
       jeugdsoos etc.);
 • maatschappelijke bewustwording bij jongeren;
 • uitdragen van christelijke normen en waarden onder jongeren;
 • jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met Kerk en religie.
Samenstelling jeugdraad
 • voorzitter/ jeugdouderling
 • vice voorzitter/ jeugdouderling
 • penningmeester
 • secretaris
 • afgevaardigde kindernevendienst
 • (afvaardiging) clubleiding
 • predikant
Doelgroep jeugdraad
 • Kindernevendienst: jeugd 4-12 jaar
 • Clubs: jeugd 12-16 jaar
Voor de 16+ groep wordt samenwerking gezocht met het gemeentelijk jeugd- en jongerenwerk, de Jeugdsoos en de CPJ. Zie verder punt “toekomst jeugdraad”.

Activiteiten jeugdraad
 • Startweekend
 • Clubavonden
 • Spirituele/ religieuze avond (in samenwerking met de dominee)
 • Vieringen (Sinterklaas, Kerst)
 • Acties voor een goed doel
 • Excursies
 • Afsluitende activiteit (dagje uit of kamp)
 • Oud papier
 • Jeugddienst (in samenwerking met de dominee)
Financiering
De jeugdraad wordt als volgt gefinancierd:
 • opbrengst oud papier.
 • Contributie/ eigen bijdrage.
Oud papier
Ongeveer 4 keer per jaar wordt het oud papier opgehaald ten bate van de jeugdraad. Voor de inzameling zijn elke keer minimaal 4 vrijwilligers (18+) nodig.
Omdat het moeilijk blijkt om elke keer voldoende vrijwilligers te krijgen zijn de volgende afspraken gemaakt over het oud papier:
 • Jeugdsoos levert elke keer 2 lopers (18+) en krijgt daarvoor 25% van de opbrengst;
 • De ouders van de clubleden worden gevraagd om mee te draaien in het rooster en ongeveer 1 keer per jaar mee te helpen met de oud-papier actie.
Contributie
Elk jaar wordt in overleg met de penningmeester de balans opgemaakt en gekeken hoeveel contributie nodig is. Bij kostbare activiteiten (kamp/ uitstapjes) wordt gekeken of een eigen bijdrage gevraagd moet worden aan ouders/ jeugd.

Toekomst jeugdraad

Clubwerk
Het is erg moeilijk om elk jaar weer enthousiaste mensen te vinden die zich willen inzetten voor het jeugdwerk in Ezinge. Wanneer er onvoldoende vrijwilligers zijn om het jeugdwerk draaiende te houden zullen de volgende bronnen worden aangeboord:
 • ouders van clubleden;
 • vrijwilligerscentrale gemeente Winsum;
 • studenten van sociale studies;
 • gemeentelijk jeugd en jongerenwerk.
16 plussers
In de praktijk blijkt dat de 16+ jeugd vaak afhaakt. Deze jeugd sluit zich aan bij de jeugdsoos of richt zich op andere activiteiten buiten Ezinge (CPJ, studentenclubs etc). Dit is een natuurlijk proces.
Er lijkt op dit moment (nog) geen animo voor het oprichten van een CJV.
Ons doel is aan te sluiten op het natuurlijke proces en daarin meer de samenwerking te zoeken tussen jeugdsoos en bijvoorbeeld de CPJ. Dat willen we o.a. gaan doen door voorlichtingen te houden op de clubavonden.

Visie 2015-2020
Het is gebleken dat de jongeren niet naar de kerk komen voor de vieringen op zondagmorgen. Deze vorm sluit niet goed aan bij hun belevingswereld.
We willen door het organiseren van activiteiten rondom bepaalde thema’s streven naar maatschappelijke bewustwording onder jongeren en hen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met maatschappelijke thema’s en religie.
We willen dit doen door clubavonden te organiseren rondom maatschappelijke thema’s, door minimaal 1 keer per jaar een inzamelingsactie te houden voor een goed doel en excursies te doen naar musea instellingen die passen binnen het thema.
Ook willen we gebruik maken van de kennis en ervaring van onze predikant door haar te vragen om één keer per jaar een avond te organiseren rondom het thema religie/ meditatie. En het streven is om samen met de predikant, de clubleiding en de jeugd één keer per jaar een eigentijdse viering/ jeugddienst te houden.
 

Werkgroep liturgie
 
De “Werkgroep liturgie” heeft tot taak de diensten in onze gemeente mede voor te bereiden en te evalueren. Zij schept randvoorwaarden waarbinnen de vieringen optimaal gevierd kunnen worden. Dit bereikt zij onder andere door een goede coördinatie van de groepen en de personen die betrokken zijn bij de diensten. En door te zoeken naar liturgische vormen die spreken. Dit laatste ook door het gesprek over de dienst en de vormen bespreekbaar te maken binnen de gemeente, zodat de gekozen vormen ook beleefd worden.
Om de coördinatie tussen de groepen en personen goed te laten verlopen, is de Werkgroep liturgie, zo veel mogelijk, samengesteld uit vertegenwoordigers van deze groepen. Wenselijk is het om tenminste de volgende vertegenwoordigers in de commissie plaats te laten nemen:
 • predikant
 • koster
 • een organist
 • een lid van de werkgroep die kerkdiensten voorbereidt en leidt
 • planner kerkdiensten
 • een lid van de leiding kindernevendienst
 • een diaken

Ook is het wenselijk dat een vertegenwoordiger van de werkgroep kerkenraadsvergaderingen (of een gedeelte daarvan) bezoekt. We houden elkaar dan optimaal op de hoogte en beslissingen kunnen snel genomen worden.

Bijzondere aandacht van de commissie gaat uit naar de organisatie rond:

- de viering van de Sacramenten;
- kerkelijke feest- en gedenkdagen;
- afscheid en bevestiging ambtsdragers;
- jeugddiensten;
- startweekend;
- zangdiensten;
- getijdengebeden en vespers;
- kindernevendienst.

Bij bijzondere diensten wordt er gezorgd voor een liturgisch bloemstuk om het karakter van de dienst te onderstrepen. Hier kunnen ook gemeenteleden voor gevraagd worden.

Iedere eerste zondag van de maand, en bij bijzondere diensten, is er na de dienst gelegenheid om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken om de onderlinge samenhang van de gemeente te bevorderen. Het is zinvol meer gemeenteleden te betrekken bij de verzorging van het koffiedrinken. Ook is het goed om vaker en laagdrempelig koffie te drinken in of bij de kerk.


Werkgroep Kerkvenster en Website
 
Algemeen
De redactie van het Kerkvenster wil de lezers van dit blad, zowel de kerkleden als de belangstellende buitenkerkelijken, zo goed mogelijk informeren over alles wat er te doen is in de protestantse gemeente van Ezinge e.o.. En daarnaast willen wij de lezers graag iets extra’s meegeven, omdat wij een kerkelijk blad zijn en ons willen onderscheiden als zodanig, in de vorm van meditatie, gedichten of iets dergelijks, waaruit onze protestantse geloof blijkt.
Om dit te kunnen realiseren zijn wij, voor het grootste deel, afhankelijk van de kopij die gemeenteleden ons aanleveren, betreffende de activiteiten binnen de gemeente. Op het redactieadres, of via het emailadres, of bij de redactieleden kan men kopij aanleveren. Het andere deel vergaren wij als redactieleden bijéén. Alle kopij wordt verzameld, geredigeerd en gebundeld tot een kerkblad. Waarna de redactieleden het blad gaan afdrukken op een copy-printer. Met de hulp van een aantal kerkleden wordt het kerkblad in elkaar gelegd en geniet. Waarna het verspreid wordt.
De Kerkvenster zorgt voor eigen inkomsten, waarmee de onkosten moeten worden betaald. Dit gebeurt door middel van een jaarlijkse inzamelactie. Indien er aan het einde van een kalenderjaar meer dan € 1.000 op de rekening staat wordt de meerwaarde overgeboekt naar de rekening van de PGE. Staat er echter minder op de rekening dan zal de boekhouder van de PGE worden gevraagd het tekort aan te vullen. Dit volgens afspraken van augustus 2002.

Beleid
Inhoudelijk gezien geeft het Kerkvenster een goed beeld van wat er in de gemeente te doen is. Een belangrijk onderdeel is de vermelding van de komende erediensten die in de gemeente worden georganiseerd. De redactie wil haar best doen om er voor te zorgen dat er ook in elk nummer een vorm van meditatie in staat. Dit om ons te onderscheiden van andere algemene informatiebladen.
De komende tijd gaan we bekijken of het mogelijk is om het Kerkvenster digitaal aan te bieden, bijvoorbeeld via de website.
Alle kopij die bij de redactie van het Kerkvenster ingeleverd wordt, wordt in overleg ook doorgegeven aan de webmaster van de protestantse gemeente Ezinge, zodat de gegevens na het uitkomen van het Kerkvenster ook op de site van de gemeente kunnen worden geplaatst.

Mailadres: kerkvenster.pge@gmail.com
De Protestantse Gemeente Ezinge heeft een website, waarop zoveel mogelijk het actuele nieuws van de gemeente wordt gepubliceerd. http://ezinge.protestantsekerk.net
 
 
 
Bijlage 1
 
Financiële paragraaf bij het beleidsplan
 
 1. Inleiding
Het schrijven van een financiële prognose voor de jaren 2016 tot 2020 is geen eenvoudige opgave. In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met de restauratie van kerk, toren, Toornhuus en het orgel. Voor een aantal zaken hebben we subsidie ontvangen, een groot aantal zaken moesten betaald worden vanuit de eigen middelen betalen.
Hierdoor en door andere factoren vertoont het financiële beeld over de laatste jaren grote schommelingen.
Deze schommelingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende factoren:
a.       de reeds genoemde restauratie van kerk, toren, Toornhuus en het orgel;
b.       we kregen te maken met de losmaking van ds. G. Arends-Alkema op grond van ordinantie 3, art. 20 van de Kerkenorde. Hierdoor moesten we een aantal jaren meer of minder wachtgeld betalen, afhankelijk van de overige inkomsten van bedoelde predikant;
c.       het beroepen en het overlijden van ds. M.E. van Oel;
d.       het beroepen van ds. A. Boonstra.
 1. Zaken waar rekening mee moet worden gehouden.
Bij het schrijven van een prognose voor de toekomst moet met veel zaken rekening worden gehouden. De belangrijkste hiervan zijn.
a.   het ledental van de Prot. Gem. Ezinge. Het is in Ezinge niet anders dan in de rest van ons land, we worden geconfronteerd met een ledenverlies en vergrijzing. Minder leden zal snel lei-    den tot een vermindering van de kerkelijke bijdrage al mogen we voorzichtig optimistisch zijn omdat er een statistische be-rekening is gemaakt van het aantal leden versus de vrijwillige bijdrage. Uit deze berekening blijkt dat daar waar het leden aantal een dalende lijn vertoont, het bedrag van de vrijwillige bijdrage een veel minder dalende lijn vertoont. Hieruit mogen we de voorzichtige conclusie trekken dat we, ondanks een verlies aan leden, een minder sterke daling krijgen voor de vrijwillige bijdrage. 
b.   De financiële crisis waarin we wereldwijd in hebben verkeerd en waarvan we aarzelend aan het herstellen zijn, heeft grote gevolgen voor de kerkelijke in komsten. Dit komt onder meer tot uiting door een sterk verminderde renteopbrengst van het uitgezette kapitaal.            
 1. Zaken die een (belangrijke) rol (kunnen) spelen
De Prot. Gemeente Ezinge beschikt over een historisch gebouw, gelegen op een uniek punt in het Groninger landschap. Het college ziet een aantal mogelijkheden om hieruit inkomsten te genereren, zoals daar zijn:
 1. incidenteel Huis van de Gemeente voor het burgerlijk huwelijk en mogelijkheid om een gesloten huwelijk in te zegenen, alles op dezelfde locatie;
 2. kleinschalige concerten;
 3. kortlopende exposities;
 4. vergaderlocatie;
 5. plaats om seminaars te houden.
Mogelijk kan deze lijst in de toekomst nog aangevuld worden, waarbij wel in het oog moet worden gehouden dat het in de eerste plaats een gebouw is waar we bijeenkomen voor de eredienst.
 1. Vooruitzichten en prognoses
In de prognoses zal het rekeningschema worden aanhouden dat door de Prot. Gemeente Ezinge wordt gebruikt. Hierbij zullen de afzonderlijke posten worden samengevoegd tot een hoofdpost, zoals dit ook is terug te vinden in de financiële jaarverslagen.
 

Uitgaven
 
 1. Het Kerkgebouw
De kerkrestauratie is in 2012 voltooid en het orgel in 2015. Grote uitgaven betreffende het onderhoud zijn niet te verwachten. De normale uitgaven blijven ongeveer op een gelijke hoogte. Wel moeten we met ingang van 2015 een afvalstoffenheffing betalen aan de gemeente Winsum. Zoals omschreven in het beleidsplan zullen we er alles aan doen om de energierekening naar beneden te krijgen.
Wel moeten we rekening houden met kosten als gevolg van de bodemdaling en aardbevingsschade die niet worden vergoed.
 1. Toornhuus en Toren
De restauratie van het Toornhuus en de toren zijn nagenoeg geheel gerealiseerd in 2012. Wel moeten we nog zoeken naar een oplossing van de lekkage tussen Toornhuus en toren. De keuken van het Toornhuus is inmiddels voorzien van een nieuw keukenblok en ook de vloerbedekking van het Toornhuus is aangepast. Daar worden geen extra kosten verwacht. Mogelijk dat we nog iets kunnen doen aan geluid demping in het zaaltje van het Toornhuus. Zie ook de laatste zijn van punt 1.
 1. Kosterswoning
De kosterswoning is nagenoeg geheel gerestaureerd in de afgelopen periode. Het dak en de keuken zijn vernieuwd, de installatie is deels aan de eisen van deze tijd aangepast. Enkele slechte kozijnen zijn vervangen. We mogen aannemen dat we m.b.t. de kosterswoning niet voor onverwachte uitgaven komen te staan.
 1. Kosten van onderhoud terreinen en paden
We beschikken thans uitsluitend nog over het terrein rond het kerkgebouw. Bij de kosten voor dit terrein zijn ook de waterschapslasten ondergebracht. Getracht zal worden de kosten van onderhoud zo laag mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan het aanzicht van de omgeving van het kerkgebouw en het Toornhuus. Grootste post is het maaien van het gras en het klepelen van de taluds van de wierde. De aanschaf van een nieuwe grasmaaier zal onontkoombaar zijn.
 1. Predikanten en preekbeurten
Met het beroepen van onze huidige predikant ds. A. Boonstra, is het redelijk om van de veronderstelling uit te gaan dat voor dit hoofdstuk de begroting redelijk kan worden opgesteld. Uitgaande van 1 preekbeurt per maand voor onze eigen predikant, kunnen we redelijk eenvoudig het aantal preekbeurten berekenen. Een onvoorspelbare factor is de afdracht aan de centrale kas. Als de traktementen stijgen, zouden ook wij hoger aangeslagen kunnen worden.
Ook is momenteel nog niet duidelijk waar we naar toe gaan met de vergoeding voor preekbeurten. Mochten de vergoedingen significant stijgen, zouden we kunnen overwegen iets vaker een dienst door gemeenteleden te laten organiseren.
 1. Kerkdiensten en catechese
Het bedrag wat we nodig zijn voor de erediensten en andere activiteiten is redelijk te begroten als we naar het verleden kijken. Afhankelijk van de plannen van ds. Boonstra m.b.t. catechese en gespreksgroepen, zal het bedrag iets kunnen schommelen, maar tot extremen zal het niet leiden.
 1. Verplichte bijdragen voor andere organen
De te betalen bedragen staan vast en hier zit weinig ruimte voor besparing. Wel is het belangrijk om af en toe de aanslag Kerkrentmeesterlijk Quotum tegen het licht te houden teneinde te controleren of het opgelegde bedrag wel in overeenstemming is met de verplichtingen.
 1. Salarissen
Het salaris van de koster is een behoorlijk hoge post op de begroting. Het college van kerkrentmeesters gaat bekijken hoe dit bedrag omlaag kan worden gebracht. Zodra het huidige kostersechtpaar met hun werkzaamheden gaan stoppen, proberen we de werkzaamheden uit te laten voeren met meer inzet van vrijwilligers, al dan niet tegen een geringe vergoeding. We zijn er toe over gegaan om de uurlonen van de koster in rekening te brengen ingeval van niet kerkelijke activiteit.
 1. Beheer en administratie
De kosten die we op jaarbasis kwijt zijn voor beheer en administratie bewegen zich rond de 6000 Euro op jaarbasis. We zien geen redenen om hiervan af te wijken. Verschuivingen zullen marginaal zijn, veel is hier niet meer te bezuinigen.
 

Inkomsten
 
 1. Baten onroerende zaken
De huurprijzen van de kerkelijke gebouwen zijn aangepast en in overeenstemming gebracht met wat te doen gebruikelijk is in vergelijkbare gevallen. Hierdoor hopen we zowel voor het kerkgebouw als voor het Toornhuus meer inkomsten te genereren. Een aanwijzing als officiële Huis van de Gemeente zit er niet in. De gemeente Winsum heeft het verzoek daartoe afgewezen.
De huur van de kosterswoning en de pacht van de landerijen, alsmede vaste huren en beklemmingen zijn redelijk gelijkblijvend. Hier is geen meeropbrengst te verwachten.
 1. Rentebaten
De opbrengst van uitstaand kapitaal baart ons zorgen. Het rentepercentage is dermate laag, dat dit een duidelijke achteruitgang in de inkomsten veroorzaakt. Een vaste bron van inkomen is het bedrag van 200.000,-- wat voor 10 jaar vast staat tegen een rentepercentage van 4,5%. Dit loopt nog tot 2019. Verder zullen we bezien op welke wijze we het meeste rendement van ons geld kunnen verkrijgen. Hierbij kan worden gedacht aan beleggen in risicoarme aandelen of obligaties, maar evenzo in beleggen in grond. Dit punt ligt nog helemaal open.
 1. Bijdragen levend geld
Het is moeilijk om de kerkelijke bijdrage van de leden voor de toekomst te berekenen. Van de oudere leden, die over het algemeen tot de betere betalers behoren, kunnen leden overlijden, gezien de hoge leeftijd van een aantal van deze leden. Ook spelen de ontwikkelingen en het herstel van de economische crisis een belangrijke rol. Aan de andere kant kan de rol van de beroepen predikant een rolspelen in een verhoging van de kerkelijke bijdrage.
 1. Subsidies, restituties en diversen
De laatste jaren werden de teruggaven van Donatus en andere instanties bij de inkomsten geteld. Met ingang van 2010 worden ze gelijk verrekend met de uitgaven. Dit is gedaan omdat anders deze bedragen al dan niet gewild, bij de inkomsten worden opgeteld waardoor het Kerkrentmeesterlijk quotum te hoog wordt.

Samenvatting
Het opstellen van een financiële paragraaf bij het beleidsplan is geen sinecure. Het geldt voor 5 jaar, maar het blijft koffiedik kijken. Je probeert met alles rekening te houden, maar er zijn talloos externe factoren die roet in het eten kunnen gooien. In die gevallen zullen we keuzes moeten maken, keuzes, die mogelijk op één of andere wijze niet in dit beleidsplan zijn opgenomen. Daartoe moeten we ook de moed hebben. Flexibiliteit is hierin het sleutelwoord.
 
 
 
Bijlage 2
 
Jaarboek voor de Protestantse Gemeente Ezinge
 
1.     Inleiding
 
Vanuit de kerkorde en de ordinanties komt een groot aantal verplichtingen op ons af, waar we als gemeente aan hebben te voldoen. Denk maar aan een beleidsplan, jaarlijkse werkplannen, begrotingen van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie en de jaarcijfers van deze beide colleges. Omdat het geheel redelijk ingewikkeld overkomt is het een goede zaak om een draaiboek te maken waarmee we allen ons voordeel kunnen doen. Met het volgen van de juiste procedures kweken een we goodwill bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en dat vertaalt zich in een goede werkverhouding. Wij hebben het R.C.B.B. regelmatig nodig en we moeten voorkomen dat we aanmerkingen krijgen op ons werk. 
 
Uitgangspunt van dit stuk is natuurlijk de kerkorde. Dit is de grondwet voor kerkelijk Nederland, voor zover aangesloten bij de P.K.N. Niet alles kan zoals is voorgeschreven. Het is moeilijk om de kerkenraad op sterkte te krijgen en te houden, hetgeen overigens een landelijk probleem is. Daar waar we te kampen hebben met vacatures, zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben.
 
We beginnen zo ongeveer in september, oktober met de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Dit is de periode waarin een groot aantal zaken op ons af komt. Bij het schrijven van dit stuk gaan we uit van het college van kerkrentmeesters, maar voor de diaconie en natuurlijk ook de kerkenraad gelden nagenoeg gelijkluidende bepalingen. Uiteindelijk heeft de kerkenraad de eindverantwoording voor al deze zaken.
 
2.     Begrotingen
 
Eén van de eerste zaken die op ons pad komen na startweekend, is wel het opstellen van de begroting. We gaan eerst even met u naar de kerkorde om uit te vinden welke verplichtingen we hier hebben.
 
Ordinantie 11, artikel 2, lid 8 van de kerkorde zegt het volgende:
Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
 
Ordinantie 11, artikel 2 lid 10 zegt:
De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen, op niet diaconaal terrein, waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn, welke niet bij de vastgestelde begroting zijn voorzien.
 
Duidelijk komt hierin naar voren dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad, waarbij toch ook een stuk verantwoordelijkheid is neergelegd bij het college van kerkrentmeesters. Immers, het college van kerkrentmeesters moet blijven binnen de bepalingen van beleidsplan en begroting, terwijl de kerkenraad ook niet buiten de begroting om financiële zaken kan ondernemen zonder overleg met het C.v.K.
 
Ten aanzien van de diaconie gelden gelijksoortige bepalingen.
Ordinantie 11, artikel 3, lid 5 zegt namelijk:
Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
 
Ordinantie 11, artikel 3, lid 8 heeft ongeveer een gelijke tekst als die voor het C.v.K.. Het zegt namelijk:
De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college diakenen beslissingen waaraan voor diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn, welke niet bij de vastgestelde begroting zijn voorzien.
 
Duidelijk blijkt hieruit overigens wel de verplichting voor het college van diakenen om, evenals het C.v.K., jaarlijks een begroting op te stellen.
 
Dat er een begroting moet worden opgesteld, blijkt uit ordinantie 11, artikel 6, lid 1 t/m 5. Deze bepalingen luiden:
 1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
 2. Voor 1 november dienen het C.v.K. en het C.v.D. hun ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld gemeenschappelijk ontwerp collecterooster. 
 3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt zij met het betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming wordt bereikt, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het R.C.B.B. Eerst na bemiddeling van het R.C.B.B. neemt de kerkenraad een definitief besluit.
 4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld worde deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begroting kenbaar te maken op de wijze, die in de regeling van werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.
 5. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in een vastgestelde begrotingen is het bepaalde in punt 3 en 4 van toepassing.
 
Een hele mond vol. Een aantal punten is belangrijk namelijk:
 • Het opstellen van de collecteroosters en de begrotingen dient reeds in oktober te  geschieden, aangezien per 1 november de stukken bij de kerkenraad moeten zijn ingeleverd;
 • Het collecterooster moet worden vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zowel de diakenen als de kerkrentmeesters dienen een ontwerpbegroting op te stellen;
 • De kerkenraad is verantwoordelijk voor publicatie en ter inzage leggen van de stukken;
 • Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kunnen de begrotingen en het collecterooster worden goedgekeurd.
 
Als de begrotingen door de kerkenraad zijn goedgekeurd, komt de bepaling van ordinantie 11, artikel 8, leden 1 en 2. Hierin staat:
De kerkenraad legt elk jaar voor 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met - ter informatie bijgevoegd - het beleidsplan voor aan het R.C.B.B.
Na ontvangst van de begrotingen kan het R.C.B.B. met de kerkenraad in overleg treden over wijziging of aanvulling van de begrotingen. Het R.C.B.B. moet binnen 6 weken na ontvangst van de begrotingen meedelen of zij nader overleg noodzakelijk vindt.
Hierin zien we een vervolg op voorgaande ordinanties. De lijn van ontwerp, behandeling, publicatie en vaststelling gaat verder met het toezenden naar het R.C.B.B. voor 15 december van het lopende jaar.
 
Wat gebeurt er als aan de voorgaande bepalingen niet wordt voldaan. Hierover zegt ordinantie 11, artikel 9 het volgende:
In die gevallen waarin de begrotingen niet zijn ingezonden of wanneer het overleg als bedoeld in artikel 8, lid 2 (hierboven weergegeven) niet heeft geleid tot het vaststellen van een - naar het oordeel van het R.C.B.B. - verantwoorde begroting van de gemeente of van de diaconie, kan het R.C.B.B., onder een met redenen omklede mededeling daarvan aan de kerkenraad, besluiten dat het C.v.K. of het C.v.D. eerst na toestemming van het R.C.B.B.  bevoegd is tot diverse handelingen.
Voor het oordeel als in het vorige lid bedoeld is instemming vereist van het breed moderamen van de classicale vergadering.
 
Dit is behoorlijk ver strekkend. Er is dan toestemming nodig van het R.C.B.B. voor heel veel verschillende zaken. Het heeft te maken met onroerende zaken, arbeidsovereenkomsten,  alle zaken waarin niet in de vastgestelde maar niet goedgekeurde begroting is voorzien, het aanvaarden van erfenissen onder voorwaarde, het voeren van processen. Alle zaken, die normaal na overleg met de kerkenraad kunnen worden geregeld, zijn dan veel moeilijker te realiseren. Uiteraard is voor het R.C.B.B. wel instemming nodig van het breed moderamen van de classicale vergadering, maar als we het zover hebben laten komen, moeten we ons wel afvragen of we goed bezig zijn geweest.
 
3.     Jaarcijfers
 
Ook de gang van zaken rond de financiële jaaroverzichten zijn in de kerkorde geregeld en het is goed om dit punt hier te behandelen. Dit komt chronologisch achter de begrotingen aan. Immers, op 15 december is het punt begrotingen min of meer afgewerkt, maar begin januari kunnen we de laatste dagafschriften verwerken en de balans opmaken. De jaarrekeningen: ordinantie 11, artikel 7 zegt hierover:
 1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar voor 1 mei hun ontwerp jaarrekeningen over het laatste verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
 2. Deze ontwerprekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en gedurende een week voor de gemeenteleden ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de wijze  die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven.
 3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters, respectievelijk de diakenen inzake het door hun gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt of het R.C.B.B. nader overleg wenst.
 4. Elk jaar wordt voor de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen gecertificeerd accountant of twee andere, onafhankelijke deskundigen.
 
Ordinantie 11, artikel 8, lid 1 is in deze ook nog van belang. Hierin staat namelijk dat:
De kerkenraad dient elk jaar voor 15 juni de jaarrekeningen voor te leggen aan het R.C.B.B. Hierbij dient te worden gevoegd een rapportage van de gehouden controle van de boeken.
 
Hier gelden ruime marges, maar gezien de gang van zaken rond de jaarrekeningen zoals dit plaats vindt bij de P.G. Ezinge, zullen we een andere tijdslijn hanteren. Immers, tijdens de gemeentevergadering na biddag voor gewas en arbeid, worden de jaarcijfers besproken. Voor het zover is, moeten aan aantal stappen worden ondernomen.
 1. In de eerste plaats worden de cijfers binnen de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters respectievelijk diakenen besproken en voorlopig vastgesteld. Dit kan al vroeg in januari;
 2. De door de colleges voorlopig vastgestelde jaarrekeningen, worden aangeboden aan de kerkenraad die ze voor de kerkenraadsvergadering van januari op de agenda plaatst. Om deze reden is het zinvol om de kerkenraadsvergadering in deze maand naar achteren te verplaatsen. Ook de kerkenraad stelt de jaarcijfers voorlopig vast en draagt zorg dat deze geheel of in samenvatting worden gepubliceerd in het kerkvenster van februari. Normaal is dat zij deze taak delegeert aan de respectievelijke colleges. Ook moeten de cijfers tenminste één week ter inzage liggen voor alle gemeenteleden. De wijze van ter inzage leggen moet zijn omschreven in de plaatselijke regeling;
 3. Indien door de gemeenteleden op- of aanmerkingen worden gemaakt ten aanzien van de jaarcijfers, worden deze door de kerkenraad behandeld;
 4. Nadat de jaarcijfers zijn gepubliceerd en tenminste één week voor elk gemeentelid ter inzage hebben gelegen stelt de kerkenraad de jaarcijfers vast. Door het vaststellen worden de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen decharge verleend inzake het door hun gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt of het R.C.B.B. nader overleg wenst;
 5. Deze goedkeuring kan samenvallen met de gemeentevergadering.
 
Wij zijn gewoon om de jaarrekeningen te behandelen tijdens de gemeentevergadering na de dienst bidstond voor gewas en arbeid begin maart. Als nu de jaarcijfers worden gepubliceerd in het Kerkvenster van maart, hebben de leden maar amper de tijd om deze te bestuderen. Ook komen we dan in de knel met het een week ter inzage leggen.
Gezien de weinig complexe boekhouding die we hebben, moet het mogelijk zijn om eind januari, bij het inleveren van de kopij voor het kerkvenster, alle jaarrekeningen gereed te hebben.
Elk jaar dienen de boeken en de daarbij behorende stukken te worden gecontroleerd door een ter zake kundige controlecommissie. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet de commissie bestaan uit onafhankelijke leden. Dit mogen geen kerkenraadsleden zijn.
 
4.     Het beleidsplan
 
Elke vier jaren moeten we een beleidsplan opstellen voor de komende periode van vier jaren. Aangezien hierover onduidelijkheid bestaat, is door het college van kerkrentmeesters getracht een en ander uit te zoeken. Het beleidsplan is voorgeschreven in de Kerkorde en wordt daar ook nader uitgewerkt.
 
De basis van het beleidsplan is gelegen in ordinantie 4, artikel 7, lid 1. Deze zegt:
De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en het werken van de gemeente.
 
Het verdient aanbeveling om deze opdracht op te nemen in het beleidsplan en in de daarbij behorende jaarplannen.
Na de grondwet voor het beleidsplan komen we bij de nadere uitwerking. Dit is geregeld in diverse ordinanties.
Ordinantie 4, artikel 8, lid 5 zegt hierover:
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
 
Uit deze ordinantie blijkt dat er breed overleg moet plaatsvinden alvorens een beleidsplan of eventuele wijzigingen hierop voorlopig kunnen worden vastgesteld. Eerst dient de gemeente te worden geïnformeerd en pas daarna kan het beleidsplan of een wijziging worden vastgesteld. Als hieraan niet wordt voldaan, kan er volgens het C.v.K. geen sprake zijn van een rechtsgeldig beleidsplan.
 
Nu komen we aan het onderdeel over de uitvoering van het beleidsplan. Ordinantie 11, artikel 2, lid 7 zegt hierover:
Het college van kerkrentmeesters heeft onder meer tot taak het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting  geformuleerde personeelsbeleid.
 
Hier komen we bij een stukje uitvoering. Het personeelsbeleid is in onze gemeente niet zo er veel voorstellend. We hebben alleen de koster in dienst. Het C.v.K. is er voor verantwoordelijk dat de koster zijn werkzaamheden doet in overeenstemming met o.m. het beleidsplan.
 
Ook voor de diakenen is er een bepaling opgenomen over de uitvoering van met beleidsplan. Ordinantie 11, artikel 3, de leden 4 en 5 zeggen hierover onder meer:
Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
 
Een deel van deze ordinantie gaat over het personeelsbeleid bij het college van diakenen. Dit is bij ons niet van toepassing.
 
De volgende bepalingen lijken niet veel van doen te hebben met het beleidsplan, maar horen er zeer zeker bij. Ordinantie 11, artikel 6 lid 1 zegt:
 
Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
 
Volgens ons wordt hier duidelijk omschreven dat er tenminste één gecombineerde vergadering met zijn, waarin begroting en collecterooster worden besproken.
 
Het nu volgende deel is belangrijk. Het gaat over de termijn c.q. de uiterste datum waarop bepaalde zaken bij het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken (R.C.B.B) dient te worden ingeleverd. Ordinantie 11, artikel 8, lid 1 zegt hierover:
De kerkenraad legt elk jaar voor 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voor aan het R.C.B.B.
 
Dit is een voorgeschreven regel. Elk jaar dienen zowel de begroting als het beleidsplan te worden ingediend bij het R.C.B.B. en wel voor 15 december van het lopende jaar. Hierbij moeten we in acht nemen dat ten aanzien van de begroting en het beleidsplan de volgende stappen moeten worden genomen:
 • Voorlopige opstelling van de begroting door het college van kerkrentmeesters en door het college van diakenen;
 • De voorlopige begroting dient door het college te worden goedgekeurd hetgeen uit een schriftelijke verklaring moet blijken. Hierna worden deze aangeboden aan de kerkenraad;
 • Bespreking van de stukken op de kerkenraad en deze voorlopig vaststellen;
 • Publiceren en ter inzage leggen bij de leden van de gemeente en deze in de gelegenheid stellen op- of aanmerkingen te maken;
 • Pas hierna kan de kerkenraad de begroting of het beleidsplan definitief vaststellen.
Al deze zaken moeten plaatsvinden op een dusdanig tijdstip  dat ze uiterlijk 15 december bij het R.C.B.B. kunnen worden ingediend.
        
De procedure welke geldt voor het opstellen van de begroting tot en met het indienen bij het R.C.B.B. is nagenoeg gelijk aan de procedure met betrekking tot de jaarcijfers. 
 
5.     Chronologisch overzicht geldende voor het College van Kerkrentmeesters
 
Getracht is zo volledig mogelijk te zijn, maar er zullen altijd punten overblijven die niet in dit overzicht zijn opgenomen.
 
September    *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                   *        De boekhouder verstuurt herinneringsbrieven aan die leden die
                            geen vrijwillige bijdrage hebben toegezegd of betaald.
*        Voorbereiden op stookseizoen. Controleren of de verwarmingsinstallaties van zowel de kerk als het Toornhuus hun onderhoudsbeurt hebben gehad en dat ze gereed zijn voor het komende seizoen. 
 
Oktober        *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                   *        Opstellen begroting door het college van kerkrentmeesters.
                   *        Opstellen van een financieel jaarplan voor het komende jaar.
*        Opstellen van een collecterooster in een gezamenlijke vergadering van kerkrentmeesters en diakenen. 
*        De opgestelde begroting en collecterooster indienen bij de kerkenraad.
*        Bestellen materiaal Aktie Kerkbalans komend jaar c.q. een begin maken met het in eigen beheer ontwerpen van deze materialen.
 
November     *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        de kerkenraad moet de begroting en het collecterooster in een
vergadering behandelen en deze voorlopig vaststellen. Wijzigingen alleen in overleg met het C.v.K.
*        de kerkenraad zorgt voor publicatie van de begrotingen en schept tevens voorwaarden dat de complete begrotingen een week ter inzage liggen voor alle gemeenteleden. De publicatie kan volledig zijn, maar mag ook bestaan uit een samenvatting. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
*        Het college van kerkrentmeesters gaat verder met de voorbereidingen van Aktie kerkbalans voor het komend jaar.
 
December     *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        De kerkenraad zorgt dat voor 15 december de begroting, samen
met het beleidsplan wordt ingediend bij het R.C.B.B. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
*        Het college van kerkrentmeesters moet aan de hand van de polissen nagaan of de verzekeringen nog up te date zijn of dat deze aanpassingen  behoeven.
*        Het college van kerkrentmeesters zorgt dat alles voor Aktie kerkbalans gereed gemaakt wordt.
*        Artikel in Kerkvenster over Aktie Kerkbalans voor het komend jaar.
 
Januari         *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        Aktie kerkbalans gaat van start. De lopers worden uitgenodigd en
van de actie wordt een rapportage geplaatst in het Kerkvenster.
*        De boekhouder  begint zo spoedig mogelijk met de verwerking van de jaarcijfers. Deze dienen voorlopig te worden goedgekeurd tijdens vergaderingen van dit college. Hierna worden de stukken aangeboden aan de kerkenraad die de jaarcijfers tijdens een kerkenraadsvergadering van omstreeks 20 januari eveneens voorlopig goedkeurt.
*        De kerkenraad zorgt voor publicatie van de jaarcijfers, naar keuze geheel of een samenvatting. Tevens draagt zij zorg dat de cijfers in zijn totaliteit tenminste één week ter inzage liggen voor alle gemeenteleden. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
*        Het college van kerkrentmeesters roept de kascontrolecommissie bijeen voor de jaarlijkse controle van de boekhouding. Van deze controle moet een rapport worden opgemaakt.
 
Februari        *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        In deze maand dienst kascontrole plaats te vinden bij alle commissies die over een eigen budget en boekhouding beschikken, zoals diaconie, de jeugd en de redactie van het Kerkvenster.
                   *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Aktie Kerkbalans
van het lopende jaar.
 
Maart           *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        Tijdens de gemeentevergadering wordt door de verschillende kas-
controlecommissies verslag uitgebracht aan de gemeente..
*        De jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters kunnen op de gemeenteavond worden besproken. Gelijktijdig wordt de balansrekening besproken.
*        Tijdens de gemeentevergadering worden de nieuwe kascontrolecommissie benoemd. Diegene die twee jaar zitting had treedt af.
                   *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Aktie Kerkbalans
van het lopende jaar.
 
April             *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        Evaluatie van Aktie Kerkbalans. Eventueel bezoek door een kerk-
rentmeester aan diegene die nog niets van zich hebben laten horen.
*        Bestellen materiaal voor de inning van de gelden van de solidariteitskas. (Dit alleen als we besluiten hieraan mee te doen)
                   *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Aktie Kerkbalans
van het lopende jaar.
                   *        Inspectieronde voortvloeiende uit het meerjaren onderhoudsplan.
*        Op grond van de uitkomsten van de inspectieronde en de bepalingen van het meerjaren onderhoudsplan, bijwerken van het financiële jaarplan.
 
Mei              *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        Verrichten van reparaties in eigen beheer naar aanleiding van bevindingen tijdens de inspectieronde in april.
*        Uitbesteden van die reparaties, die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.
 
Juni              *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
*        Verrichten van reparaties in eigen beheer naar aanleiding van bevindingen tijdens de inspectieronde in april.
 
Juli               *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.       
 
Augustus       *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant        
 
 
 
terug
 
 

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 27-11-2020 om 18:00
meer details

viering 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30
1e advent meer details

Vesper 1e advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 19.00
meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 30-11-2020 om 15.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.