PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Ezinge e.o. Beleidsplan Protestantse Gemeente Ezinge e.o.
Protestantse Gemeente Ezinge
Beleidsplan 2021-2024

Inhoud


Inleiding………………………………………………………………………………………………………………………..3

Profiel van de Protestantse Gemeente Ezinge…………………………………………………………….3

Kerkenraad…………………………………………………………………………………………………………………..4

Werkplan van de predikant of kerkelijk werker………………………………………………………….4

Pastoraat………………………………………………………………………………………………………………………5

Diaconaat……………………………………………………………………………………………………………………..6

Financiën en beheer…………………………………………………………………………………………………….8

Liturgie en Muziek……………………………………….……………………………………………………………….9

Vorming & Toerusting…………………………………………………………………………………………………10

Kerkblad Kerkvenster en Website………………………………………………………………………..……11

 


Bijlagen

Bijlage 1. Financiële paragraaf…………………………………………………………………………………12

Bijlage 2. Chronologisch overzicht geldende voor het College van
Kerkrentmeesters……………………………………………………………………………………………………..14


Inleiding

In de Kerkorde is bepaald dat kerkenraden vierjaarlijks een beleidsplan dienen op te stellen. In dat beleidsplan wordt de route op weg naar morgen besproken. Door een aantal jaren vooruit te kijken kunnen we langere lijnen uitzetten en daarmee gericht werken aan onze gemeenschap.
Een beleidsplan geeft richting en kader en is dan ook niet allesomvattend. Op grond van te verwachten ontwikkelingen en veranderende situaties worden er keuzes gemaakt. Een beleidsplan geeft de uitgangspunten die de komende vier jaar ten grondslag liggen aan onze activiteiten.
Dit beleidsplan werd voorbereid door leden van de Protestantse Gemeente Ezinge in het najaar van 2020. Het werd besproken in de kerkenraadsvergaderingen in die periode. Het concept werd voorgelegd aan de gemeenteleden in maart 2021.

Profiel van de Protestantse Gemeente Ezinge (verder: P.G.E.)

In de gemeentevergadering die in het najaar van 2015 werd gehouden werd nagedacht over het profiel van de P.G.E. Naar voren kwamen de volgende punten:
 • we zijn een kerk, die midden in de gemeenschap van onze dorpen staat en die zorgt voor verbinding. Open, naar buiten gerichte kerk. Iedereen die wil komen en meedoen is welkom. We voelen ons gezamenlijk ook betrokken bij dorpsgenoten die niet actief zijn binnen de kerk. Daarvoor is het nodig dat we ons open stellen, niet op onszelf gericht zijn en ons vooral niet beter voelen dan anderen. Dit uit zich ook binnen het pastoraat. Als gemeenteleden zien we om naar elkaar en dan niet alleen binnen eigen kring. Een bloemetje geven aan of een kaart sturen naar iemand die het moeilijk heeft. De in het najaar van 2015 in gebruik genomen levensboom kan een centrale rol spelen in het onderlinge verband. Pastoraat betekent omzien naar elkaar, houd ogen en oren open en communiceer dit met elkaar;
 • de wekelijkse eredienst is een rustpunt in de week. De dienst moet warmte en vertrouwen uitstralen en een alternatief bieden in ons vaak al te gehaaste leven. Met muziek en goed gekozen woorden. We stellen ons open voor andere vormen van vieringen: bijvoorbeeld themadiensten of diensten waarbij de muziek centraal staat. Ook worden er regelmatig online diensten verzorgd. We drinken graag samen koffie of thee na de viering;
 • we zijn ruimdenkend, klein en gemoedelijk, betrokken en warm;
 • vertrouwen is de basis van je veilig voelen. In het pastorale werk merk je dat goede communicatie noodzakelijk is voor bereiken van onderling vertrouwen. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend, het vereist blijvend actieve aandacht. Blijf positief: blijf denken in mogelijkheden, niet in problemen. Houd vertrouwen in de toekomst. Wees respectvol, zoek naar consensus, waardeer een ieder binnen zijn/ haar mogelijkheden;
 • onze actieve leden zijn gemiddeld van tamelijk hoge leeftijd en wellicht zijn we voor de toekomst te klein. Er wordt nagedacht over vormen van samenwerking met omliggende gemeenten.

Op 1-1-2021 bestond de P.G.E. uit 85 belijdende leden, 76 doopleden en 30 “andere” leden.
Kerkenraad

De kerkenraad van de P.G.E. bestaat uit ouderlingen, (-kerkrentmeesters) en de diakenen. Uit het midden van de kerkenraad wordt een moderamen gekozen, dat bestaat uit een preses, een scriba en een assessor.
De kerkenraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De kerkenraad neemt beleidsbesluiten over het reilen en zeilen van de gemeente. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en handelt de lopende zaken af. Zij neemt geen beleidsbesluiten.

Met name met het oog op het pastoraat is het wenselijk om iemand voor één of twee dagdelen per week aan te stellen.

De gemeente werkt met werkgroepen voor Liturgie en Muziek, pastoraat, diaconaat,  financiën/beheer (college van kerkrentmeesters), Vorming & Toerusting en kerkblad Kerkvenster. Deze werkgroepen voeren het door de kerkenraad vastgestelde beleid uit en zij kunnen suggesties voor nieuw beleid aandragen bij de kerkenraad.
De taak van de kerkenraad is om richting te geven en om ruimte te scheppen. Daarom zoekt zij naar een goede samenwerking met de werkgroepen. Er worden veel taken gedelegeerd naar de werkgroepen. Voorstellen voor wijziging van de werkzaamheden komen vooral vanuit de werkgroepen richting de kerkenraad. Plannen die ontstaan binnen de kerkenraad worden zoveel mogelijk voor realisering getoetst door de werkgroepen. 

Vorming en toerusting ambtsdragers
Voor de ouderlingen is er een Handreiking opgesteld waarin onder andere staat wat de taken van de dienstdoende ouderling zijn.

Contact kerkenraad met werkgroepen
We willen de werkgroepen die niet in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn jaarlijks uitnodigen op een kerkenraadsvergadering voor een gesprek met elkaar. Op deze manier verliezen we elkaar niet uit het oog en krijgen we een betere band met elkaar.

Het werkplan van de predikant of kerkelijk werker

Het werkplan bevat de volgende kernpunten:
 
 • aandacht voor de jongere generatie;
 • aandacht voor pastoraat, met daarin voldoende ruimte voor crisispastoraat;
 • beschikbaar zijn voor uitvaarten en de daarmee gepaard gaande pastorale zorg, ook van randkerkelijken;
 • aandacht voor een pastoraal aanbod, bijvoorbeeld door keukentafelgesprekken en andere bijeenkomsten;
 • een uitnodigend startweekend;
 • laagdrempelige diensten die ook geschikt zijn voor de omgeving;
 • aandacht voor een vernieuwende liturgie waarin andere vormen van vieren mogelijk zijn;
 • aandacht voor de vorm van het avondmaal.

Pastoraat

Het omzien naar elkaar is het cement van het werk van de gemeente. We zijn geroepen om (herderlijke) zorg te hebben voor onze leden en anderen die deze zorg behoeven (zie kerkorde, artikel X, lid 3).
In de zorg aan mensen onderscheidt de kerk de diaconale en de pastorale zorg. De pastorale zorg richt zich op het geestelijk welzijn en welbevinden van mensen. In principe is deze taak, zoals alle andere taken van de gemeente, toevertrouwd aan alle gemeenteleden die immers het ambt van gelovigen dragen. Het pastorale werk wordt voornamelijk uitgevoerd door de werkgroep Pastoraat. De werkgroep bestaat uit de ouderlingen met pastorale opdracht en pastorale medewerkers, zo mogelijk aangevuld met een beroepskracht die door de Kerkenraad voor vier uur per week als bijstand in het pastoraat is verbonden.

De pastorale zorg krijgt gestalte in:
 • de onderlinge aandacht voor elkaar;
 • het persoonlijke contact (huisbezoek, telefoon, etc.);
 • de vieringen (tijdens vieringen in dankgebeden en voorbeden en bij het gedenken      van overledenen en o.a. bij themavieringen);
 • de ontmoeting (na kerkdiensten, op gespreksavonden, wijkavonden, etc.);
 • bloemengroeten en kaartjes en het uitdelen van adressen van zieken na de
  kerkdienst;
 • De rubriek "uit de gemeente voor de gemeente" in het Kerkvenster.
De adressen van de leden zijn verdeeld over de leden van de werkgroep Pastoraat met uitzondering van de beroepskracht. De beroepskracht wordt aangestuurd door de werkgroep en legt daaraan verantwoording af over zijn/haar werk.
Er zal geprobeerd worden alle leden actief te bezoeken voor zover de leden dat op prijs stellen. Wanneer er behoefte is aan bezoek kan men met de bezoeker contact opnemen. Verder zijn wij afhankelijk van signalen uit de gemeente. Het streven is er op gericht het vangnet zo fijnmazig te krijgen, dat er niemand buiten de boot valt. De werkgroep Pastoraat vergadert meestal vier keer per jaar.

Aandachtspunten en plannen voor de toekomst
Gespreksvoering
Ieder gesprek is een goed gesprek. Maar in ieder gesprek kunnen er ook signalen afgegeven worden die vragen om verdere uitdieping. Om dit te kunnen signaleren is het zinvol om te werken aan gespreksvaardigheid. Hiertoe worden regelmatig cursussen aangeboden door o.a. het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Aan de scriba zal gevraagd worden om ons op de hoogte te houden van cursussen en ander materiaal.

Contacten en netwerk
In crisisgevallen moet men in eerste instantie contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Pastoraat. Zijn/haar telefoonnummer staat vermeld in het Kerkvenster en op de website; ook kan men contact opnemen met de eigen ouderling/pastoraal medewerker. In samenspraak zal gekeken worden hoe verder te handelen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om professionele hulp in te schakelen of tenminste ruggespraak te hebben met de reguliere hulpverlening.

Jeugd
De jeugd heeft onze aandacht. Nu we geen jeugdouderlingen meer hebben moeten we als ouderlingen/pastoraal medewerkers ons bewust zijn dat ook de jeugd onder onze zorg valt. We moeten blijven proberen de kinderen tot 18 jaar en de jongvolwassenen te betrekken bij activiteiten om op deze manier het contact met de kerk te verstevigen.
Ontmoeting
Omdat de gemeenteleden, gezien het aantal medewerkers niet meer regelmatig bezocht kunnen worden, willen wij in de toekomst meer aandacht besteden aan de onderlinge ontmoeting van (groepen) gemeenteleden en werkgroepen. Hierbij valt te denken aan:
 • samen eten;
 • themaavonden;
 • “keukentafel”gesprekken.
Dit alles om op groepsniveau contact te hebben in samenwerking met bijvoorbeeld de werkgroep Vorming en Toerusting of de werkgroep Diaconie.

Diaconaat

Visie van de diaconie
We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

De focus van de diaconie ligt bij het verlenen van noodhulp en het organiseren van plaatselijke activiteiten. Ook de voedselbanken kunnen op onze steun rekenen. Tevens willen wij in ieder geval eenmaal per jaar een diaconale dienst organiseren.

Het diaconaat valt in te delen in zes hoofdstromen
 • Binnenlands Diaconaat
 • Zending
 • Werelddiaconaat
 • Kinderen in de knel
 • Fair Climate
 • Noodhulp

BINNENLANDS DIACONAAT: het uitvoerende orgaan van de meeste kerkelijke activiteiten is Kerk in Actie. Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. We binden de strijd aan met armoede, eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en we willen meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien. Met ons diaconale programma richten we ons op mensen in de knel en op hen die in financiële problemen leven in Nederland. We steunen ook diverse regionale projecten via de advieslijst van het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe. Als diaconie hebben we contacten met de voedselbanken.

ZENDING: hoewel we het woord zending al heel lang gebruiken, is de inhoud er van in de loop der tijd behoorlijk veranderd. We gaan niet meer met een Bijbel onder de arm de rimboe in, maar helpen broeders en zusters overal ter wereld aansprekende christenen te zijn. We ondersteunen kerken om gemeenschappen van hoop te zijn. En om de wereld te laten zien dat het anders kan. Door vanuit naastenliefde samen te werken met mensen uit verschillende volken, kerken en religies. Zo delen we ons geloof en geven we het vuur door dat in Christus begon.
Veel van onze partnerorganisaties werken in een omgeving van onrecht en geweld. Zij vragen ons om bemoediging en meeleven. Wij kunnen van hen leren om christen te zijn, ook als dat moeilijk is. Samen hebben we de opdracht om Gods liefde uit te dragen. Hij roept op tot dienstbaarheid en het werken aan verzoening en gerechtigheid. En Hij geeft ons daarvoor de kracht door de Heilige Geest.WERELDDIACONAAT: de protestantse gemeenten in Nederland zijn verbonden met kerken en christelijke organisaties wereldwijd. Kerk in Actie steunt daarom buitenlandse partnerkerken en –organisaties om in hun eigen samenleving diaconaal actief te zijn. Vaak is dat op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, armoedebestrijding en onderwijs, maar ook het versterken van ondernemerschap heeft hierin een plaats. Het werelddiaconale programma van Kerk in Actie draagt bij aan verbetering van de positie van kwetsbare groepen en de vermindering van armoede in de wereld. Kerk in Actie voert dit buitenlandwerk uit samen met de protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO. N.B. ICCO is per 1-1-2021 opgegaan in Cordaid.

KINDEREN IN DE KNEL: een kind is puur, onschuldig en kwetsbaar. Helaas wordt daar maar al te vaak misbruik van gemaakt. Volwassenen laten kinderen soms aan hun lot over. Ze belanden op straat of ze worden misbruikt als goedkope arbeidskracht. Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties beschermd tegen allerlei vormen van uitbuiting. Vanuit dit verdrag werkt Kerk in Actie met haar partners wereldwijd aan het naleven van deze rechten. Daarbij richten we ons specifiek op straatkinderen, werkende kinderen, kinderen in oorlogssituaties, kinderen in conflict met de wet, kinderen die seksueel worden misbruikt en gehandicapte kinderen. Zodat zij onbezorgd kind kunnen zijn.

FAIRCLIMATE: Kerk in Actie was met het Klimaatplan een van de eerste organisaties die aandacht vroegen voor de klimaat problematiek. Inmiddels zijn de meeste Nederlanders ervan doordrongen dat we zuinig moeten zijn op het klimaat. Vooral mensen in ontwikkelingslanden lijden onder de klimaatveranderingen. Extreem en onvoorspelbaar weer vernietigt oogsten en dorpen. Het gevolg: honger, armoede, ziekte en sterfte. Binnen het programma FAIRCLIMATE werkt Kerk in Actie samen met ICCO om mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen zich te weren tegen hitte, orkanen en overstromingen. Ook krijgen mensen toegang tot schone brandstoffen voor hun huishoudens. Zo hebben ze wel de energie om uit hun armoede te ontsnappen, maar tasten ze het klimaat niet aan met CO2-uitstoot. Verder doet FAIRCLIMATE kerken in Nederland handreikingen om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en over te stappen op duurzame energie.

NOODHULP: Kerk in Aktie verleent noodhulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Aardbevingen, overstromingen, cyclonen, conflicten of aanhoudende droogte kunnen veel slachtoffers maken. Kerk in Actie werkt samen met lokale organisaties. Zij kennen de bevolking en weten waar de nood het hoogst is. Dankzij ons netwerk is de noodhulp snel en effectief.
Kerk in Actie verleent noodhulp met ICCO en via Action by Churches Together (ACT Alliance), het wereldwijde netwerk van de Wereldraad van Kerken. ACT is de schakel tussen Kerk in Actie en ICCO en de lokale partners en zorgt ervoor dat alle partners zoveel mogelijk werken volgens internationale kwaliteitsstandaarden. Bij grote rampen werken Kerk in Actie en ICCO samen met andere Nederlandse hulporganisaties onder de naam Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). Nederland geeft dan via
giro 555.

Voor al deze taken is geld nodig. Voor zending en werelddiaconaat bepalen we als
diaconie een jaarlijkse financiële  afdracht  aan Kerk in Actie. Voor speciale projecten  maken we bedragen rechtstreeks over op een speciaal rekening nummer. Het benodigde geld verkrijgen we door collecten, vrijwillige bijdragen en uit renten. Om de collecte doelen onder de aandacht te brengen gebruiken we folders. Ook brengen we via geplaatste artikelen in het Kerkvenster de collecten onder de aandacht van de gemeente. Deze artikelen worden door de dienstdoende diakenen tijdens de eredienst voor de inzameling voorgelezen. Tijdens de avondmaalsdiensten wordt er gecollecteerd voor een structureel gekozen doel. Middels een brief worden de gemeenteleden verzocht een vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan de zending en het werelddiaconaat.

De liturgische taken:
 • het dienstdoen tijdens de eredienst;
 • het collecteren;
 • het dienen aan de tafel van de Heer;
 • het evt. inbrengen van diaconale gedeelten in de voorbeden;
 • het evt. verzorgen van een diaconale dienst al of niet samen met een predikant;
 • het aankondigen van de collecte;
 • het eventueel dienstdoen tijdens huwelijks en uitvaartdiensten.
 •  
Diaconale en organisatorische taken:
 • het deel uitmaken van de kerkenraad;
 • hier de diaconale belangen behartigen;
 • collecterooster samenstellen;
 • begroting en financieel jaaroverzicht diaconie opstellen;
 • zorgen voor de afdracht van de collecte aan de penningmeester;
 • het aanschaffen van brood, wijn en druivensap voor het H.A.;
 • het voorbereiden van de H.A. tafel (ook anderen, zoals kinderen, kunnen helpen bij het klaarmaken van de H.A. tafel);
 • het evt. bedienen van het Avondmaal aan huis;
 • het evt. bezoeken van de vergaderingen van de Ring Westerkwartier;
 • het aangesloten zijn bij de Stichting Platform van Kerken Westerkwartier;
 • het organiseren van plaatselijke activiteiten zoals: stamppotbuffet, kerstactie en het mee organiseren van het startweekend.

Financiën en beheer

Positie en functie van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van het gestelde in ordinantie 11, artikel 1 berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de Kerkenraad. De Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, voor zover dit geen diaconale aangelegenheden zijn. Hiertoe stemt het College van Kerkrentmeesters hun beleid af op het beleid van de Kerkenraad en doen zij verslag van hun werkzaamheden aan de Kerkenraad. Uit vorenstaand blijkt dat het College van Kerkrentmeesters rechtspersoonlijkheid bezit, uiteraard binnen de door de Kerkenraad aangegeven kaders. De mogelijkheden en wensen van een kerkelijke gemeenschap worden onder andere door de beschikbare middelen begrensd.

Doelstelling
Het mede stimuleren van de bouw van een levende gemeente en zorg dragen voor het beheer van de roerende en onroerende bezittingen van de gemeente. Het opstellen van een financiële (meerjaren) begroting en verantwoording van de uitgaven en inkomsten.

 

Structureel begrotingstekort
Er zijn een aantal redenen dat we geconfronteerd worden met een begrotingstekort:
 • we hebben momenteel (2020) geen predikant maar wel een pastoraal medewerker. Op het moment dat we toch een predikant gaan beroepen worden de kosten hoger, alhoewel de pastoraal medewerker dan niet meer op de loonlijst staat.
 • het kosterschap is betaald;
 • het ledenaantal neemt af waardoor minder bijdragen worden ontvangen;
 • de economische crisis was mede debet aan een lager gemiddeld bedrag van de kerkelijke bijdrage. Nu het beter gaat, blijven de leden veelal op het oude bedrag van de bijdrage zitten;
 • de rente op uitgezet kapitaal is laag en levert beduidend minder op dan in het verleden;
 • we proberen door vergroening van ons beleid duurzamer te worden en op een goede manier om  te gaan met de energie en afvalstromen;
 • het kerkgebouw is mooi, maar oud en slecht geïsoleerd. Energiekosten zijn dus hoog.

De afgelopen jaren is de gemeente meermaals opgeroepen te overwegen of de eigen bijdrage verhoogd kan worden. Dat heeft in een aantal gevallen effect gehad, maar niet in die omvang dat het tot een substantiële inkomstenpositieverbetering geleid heeft.

De verhuur van de kerkgebouwen is in de afgelopen jaren ook niet echt van de grond gekomen. In het kader van de beleidskeuze om als PG Ezinge meer ‘Kerk-in-het-dorp’ te worden kunnen we wel meer gebruik van de kerkelijke gebouwen verwachten, maar of dat relevante bedragen gaat opleveren is twijfelachtig. Daarbij moeten we er ook rekening mee houden dat we als kerk niet valse concurrent worden van andere activiteiten in het dorp (bv dorpshuis).

Het College van Kerkrentmeesters ziet geen mogelijkheden om de komende jaren de uitgaven substantieel te verlagen.

Voor het verbeteren van de inkomsten ziet het college de volgende mogelijkheden:
 • Het structureel openstellen van het kerkgebouw, waarbij de bezoekers gewezen wordt op de kosten die voor de instandhouding van het gebouw gemaakt moeten worden, met een oproep om daaraan bij te dragen. Door de bezoekers een eenvoudige, corona en diefstal-proof manier aan te bieden deze bijdrage te leveren zouden inkomsten op dit terrein mogelijk worden.
 • Het blijven stimuleren van de verhuur van de gebouwen waarbij grenzen aangegeven moeten worden aan de aard en de duur van de verhuur.

Werkgroep Liturgie en Muziek

De Werkgroep Liturgie en Muziek (WLM) heeft tot taak de diensten in onze gemeente mede voor te bereiden en te evalueren.
Zorg te dragen voor een goed verloop van het kerkelijk jaar; te denken aan flyers die gemaakt en verspreid worden in de gemeente, afstemming orde van dienst, antependium in de juiste liturgische kleur.
Het uitnodigen en begeleiden van gastpredikanten, coördineren van liturgische bloemschikking.
Uitnodigen van koren, solisten voor muzikale bijdragen aan de diensten.
Het uitzoeken van de Paaskaars.
Coördineren van en bijdragen aan de Vespers tijdens de Adventsperiode en de Veertigdagentijd.
De meeste besluiten die er worden genomen komen tot stand in overleg met de kerkenraad, evenzo werken we nauw samen met de koster.

Tijdens onze vergaderingen hebben wij verschillende interesses en bekwaamheden nodig: liturgische, muzikale, theologische en praktische.
Wenselijk is het om tenminste de volgende vertegenwoordigers in de commissie plaats te laten nemen:
• predikant (vacant)
• planner kerkdiensten
• leden van de werkgroep die mee willen helpen bij extra voorbereiding aan een viering
De koster en de organisten ontvangen de notulen van de vergaderingen. Zij worden uitgenodigd voor een vergadering, als het zinvol is dat zij aanwezig zijn.
Ook is het wenselijk dat een vertegenwoordiger van de werkgroep eens per jaar een  kerkenraadsvergadering (of een gedeelte daarvan) bezoekt. We houden elkaar dan optimaal op de hoogte.
Onze doelstelling is onderzoekend en inspirerend bezig zijn met bewustwording en bezinning met betrekking tot de eredienst.
Beleid te ontwikkelen op ons kerk zijn in en rondom de viering, met in acht neming van de veelkleurigheid van de gemeente.

Iedere zondag en bij bijzondere diensten, is er na de dienst gelegenheid om koffie, thee en limonade met elkaar te drinken om de onderlinge samenhang van de gemeente te bevorderen.

Werkgroep Vorming & Toerusting

Sinds 2018 is de huidige Werkgroep Vorming & Toerusting actief.
De werkgroep bestaat momenteel uit twee leden.

Het doel van de werkgroep is:
a) gemeente-opbouw; en daarbij:
b) aandacht geven aan hoe wij kerk in, van en voor het dorp kunnen zijn.

In dit verband willen wij het jaarlijks organiseren van een aantal activiteiten in de komende tijd voortzetten, waarbij onze aanpak berust op vijf ‘pijlers’ of hoofdthema’s.
Deze zijn:

1. BIJBEL
2. SPIRITUALITEIT
3. ETHIEK
4. CULTUUR
5. ACTUALITEIT

Elk van deze hoofdthema’s kan – ieder jaar anders – nader worden uitgewerkt in sub-thema’s. 
         Bijvoorbeeld: ‘Bijbel’: een cursus of lezing over of rond een Bijbelboek.
Of: ‘Spiritualiteit’: bijeenkomsten met betrekking tot bijvoorbeeld yoga of kerkmuziek.
Bij elk van deze thema’s spelen aspecten als ontmoeting, gesprek en informatie, ofwel het sociale en het inhoudelijke, een belangrijke rol. Deze kunnen volgens ons bijdragen aan de gemeenteopbouw.
Door de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus zal er meer dan ooit een beroep op onze creativiteit gedaan worden om aan genoemde aspecten vorm te geven.
         Zo ligt momenteel bijvoorbeeld een lezing meer binnen de mogelijkheden dan een   kringgesprek, en een cursus meer dan een zang-en-muziek bijeenkomst.

Wij achten het zinvol om te komen tot een jaarlijks overleg met de kerkenraad/diaconie en de werkgroepen pastoraat, liturgie en muziek, ten einde wensen over en weer uit te wisselen en de onderdelen van het beleid op elkaar af te stemmen.
Een dergelijk overleg zou aan het einde van het voorjaar kunnen plaatsvinden, zodat er daarna voldoende tijd is om een programma samen te stellen, dat dan aan het begin van het nieuwe seizoen (in de loop van september) aan de gemeente gepresenteerd kan worden en zo mogelijk een rol kan spelen op de startzondag.

Wat de relatie kerkelijke gemeente (V&T) met het dorp betreft, zijn wij voornemens te komen tot een gesprek met Dorpsbelangen. Afhankelijk van de bevindingen van dat gesprek kunnen we bezien of het zinvol is om dit structureel, bijvoorbeeld één maal per jaar, te hebben.

Tenslotte streven wij in de komende tijd naar uitbreiding van onze werkgroep met ten minste één lid.

Werkgroep Kerkvenster en Website

Algemeen
De redactie van het Kerkvenster wil de lezers van dit blad, zowel de kerkleden als de belangstellende buitenkerkelijken, zo goed mogelijk informeren over alles wat er te doen is in de protestantse gemeente van Ezinge. En daarnaast willen wij de lezers graag iets extra’s meegeven, omdat wij een kerkelijk blad zijn en ons willen onderscheiden als zodanig, in de vorm van meditatie, gedichten of iets dergelijks, waaruit ons protestantse geloof blijkt.
Om dit te kunnen realiseren zijn wij, voor het grootste deel, afhankelijk van de kopij die gemeenteleden ons aanleveren, betreffende de activiteiten binnen de gemeente. Op het redactieadres, of via het e-mailadres, of bij de redactieleden kan men kopij aanleveren. Het andere deel vergaren wij als redactieleden bijeen. Alle kopij wordt verzameld, geredigeerd en gebundeld tot een kerkblad. Waarna de redactieleden het blad gaan afdrukken op een (copy-)printer. Met de hulp van een aantal kerkleden wordt het kerkblad in elkaar gelegd en geniet. Waarna het verspreid wordt.
Het Kerkvenster zorgt voor eigen inkomsten, waarmee de onkosten moeten worden betaald. Dit gebeurt door middel van een jaarlijkse inzamelactie. Indien er aan het einde van een kalenderjaar meer dan € 1.000 op de rekening staat wordt de meerwaarde overgeboekt naar de rekening van de PGE. Staat er echter minder op de rekening dan zal de boekhouder van de PGE worden gevraagd het tekort aan te vullen. Dit volgens afspraken van augustus 2002.

Beleid
Inhoudelijk gezien geeft het Kerkvenster een goed beeld van wat er in de gemeente te doen is. Een belangrijk onderdeel is de vermelding van de komende erediensten die in de gemeente worden georganiseerd. De redactie wil haar best doen om er voor te zorgen dat er ook in elk nummer een vorm van meditatie staat. Dit om ons te onderscheiden van andere algemene informatiebladen.

We willen de lezers de mogelijkheid bieden om het Kerkvenster óf digitaal óf fysiek te ontvangen.

Alle kopij die bij de redactie van het Kerkvenster ingeleverd wordt, wordt in overleg ook doorgegeven aan de webmaster van de Protestantse Gemeente Ezinge, zodat de gegevens na het uitkomen van het Kerkvenster ook op de site van de gemeente kunnen worden geplaatst.
Mailadres: kerkvenster.pge@gmail.com
De Protestantse Gemeente Ezinge heeft een website, waarop zoveel mogelijk het actuele nieuws van de gemeente wordt gepubliceerd. http://ezinge.protestantsekerk.net

Bijlage 1

Financiële paragraaf bij het beleidsplan
 
 1. Inleiding
Het schrijven van een financiële prognose voor de jaren 2021 tot 2024 is geen eenvoudige opgave. We krijgen al jaren de begroting niet rond, zijn momenteel vacant, maar zelfs dan is het niet mogelijk de kosten met de inkomsten op te laten lopen. We teren dus in op ons vermogen, maar de snelheid waarmee dat gaat is heel erg afhankelijk van het al of niet aanstellen van een predikant.
 1. Zaken waar rekening mee moet worden gehouden
Bij het schrijven van een prognose voor de toekomst moet met veel zaken rekening worden gehouden. De belangrijkste hiervan zijn:
 1. Het ledental van de Protestantse Gemeente Ezinge. Het is in Ezinge niet anders dan in de rest van ons land, we worden geconfronteerd met een ledenverlies en vergrijzing. Minder leden zal snel leiden tot een vermindering van de kerkelijke bijdragen.
 2. Corona zal ook invloed blijven hebben op de inkomsten van de beleggingen. Hoe groot die invloed in de komende jaren is, is natuurlijk niet bekend. De lage rentestanden zijn ook van invloed op de inkomsten.
 1. Zaken die een (belangrijke) rol (kunnen) spelen
De Protestantse Gemeente Ezinge beschikt over een historisch gebouw, gelegen op een uniek punt in het Groninger landschap. Het college ziet een aantal mogelijkheden om hieruit inkomsten te genereren, zoals daar zijn:
 1. het inzegenen van huwelijken;
 2. kleinschalige concerten;
 3. kortlopende exposities;
 4. vergaderlocatie;
 5. plaats om seminars te houden.
Mogelijk kan deze lijst in de toekomst nog aangevuld worden, waarbij wel in het oog moet worden gehouden dat het in de eerste plaats een gebouw is waar we bijeenkomen voor de eredienst.
 1. Toekomst
Het is op dit moment moeilijk om ver vooruit te kijken. Wanneer we de meerjarenbegroting van onze gemeente bekijken en op deze voet doorgaan zijn de financiële middelen in principe toereikend tot ca. 2028.

Uitgaven
 
 1. Het Kerkgebouw
De kerkrestauratie is in 2012 voltooid en de restauratie van het orgel in 2015. Grote uitgaven betreffende het onderhoud zijn niet te verwachten. De normale uitgaven blijven ongeveer op een gelijke hoogte.
 1. Toornhuus en Toren
De restauratie van het Toornhuus en de toren zijn nagenoeg geheel gerealiseerd in 2012. Inspectie van de aardbevingsschade heeft plaats gevonden, maar of we voor het herstel daarvan kosten zullen moeten maken is nog niet bekend.
 1. Kosterswoning
De kosterswoning is inmiddels verkocht.
 1. Kosten van onderhoud terreinen en paden
We beschikken thans uitsluitend nog over het terrein rond het kerkgebouw. Bij de kosten voor dit terrein zijn ook de waterschapslasten ondergebracht. Getracht zal worden de kosten van onderhoud zo laag mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan het aanzicht van de omgeving van het kerkgebouw en het Toornhuus. Grootste post is het maaien van het gras en het klepelen van de taluds van de wierde.
 
 1. Predikanten en preekbeurten
Of, wanneer en voor hoeveel tijd we een nieuwe predikant gaan aanstellen drukt een enorm stempel op onze begroting. Zoals eerder aangegeven is dit in alle gevallen een aanslag op onze reserves, en aangezien er nog niets over bekend is kunnen we daar ook geen rekening mee houden op de langere termijn.
De vergoedingen voor preekbeurten gaan ieder jaar een stukje omhoog. Ook de kilometervergoedingen voor deze preekbeurten zijn hoog, omdat de predikanten vaak een grote afstand moeten reizen. We zouden kunnen overwegen vaker een dienst door gemeenteleden te organiseren.
 1. Kerkdiensten en catechese
Het bedrag wat we nodig zijn voor de erediensten en andere activiteiten is redelijk te begroten als we naar het verleden kijken, en zal naar verwachting gelijk blijven of licht stijgen.
 1. Verplichte bijdragen voor andere organen
De te betalen bedragen staan vast en hier zit weinig ruimte voor besparing. Wel is het belangrijk om af en toe de aanslag Kerkrentmeesterlijk Quotum tegen het licht te houden teneinde te controleren of het opgelegde bedrag wel in overeenstemming is met de verplichtingen.
 1. Salarissen
Het salaris van de koster is een behoorlijk hoge post op de begroting. Dat blijft zo. We zien geen mogelijkheden het kosterschap door vrijwilligers uit te laten voeren. 
 1. Beheer en administratie
De kosten die we op jaarbasis kwijt zijn voor beheer en administratie bewegen zich rond de 6000 Euro. We zien geen redenen om hiervan af te wijken. Verschuivingen zullen marginaal zijn, veel is hier niet meer te bezuinigen.

Inkomsten
 
 1. Baten onroerende zaken
De huurprijzen van de kerkelijke gebouwen zijn in overeenstemming met wat te doen gebruikelijk is in vergelijkbare gevallen.
De pacht van de landerijen, alsmede vaste huren en beklemmingen zijn redelijk gelijkblijvend. Hier is geen meeropbrengst te verwachten.
 1. Rentebaten / beleggingen
De opbrengst van uitstaand kapitaal is minimaal, en zelfs negatief geworden door de coronacrisis. We verwachten dat dit komende jaren weer aantrekt. Bedragen overgezet naar Triodosbank beleggingen en mede investeringen in zonnepark van Vattenfall.
 1. Bijdragen levend geld
Het is moeilijk om de kerkelijke bijdrage van de leden voor de toekomst te berekenen. Van de oudere leden, die over het algemeen tot de betere betalers behoren, kunnen leden overlijden. Ook spelen de ontwikkelingen en het herstel van de economische crisis een belangrijke rol. Aan de andere kant kan de rol van een mogelijk te beroepen predikant een rol spelen in een verhoging van de kerkelijke bijdrage.

Samenvatting
Het opstellen van een financiële paragraaf bij het beleidsplan is geen sinecure. Het geldt voor vier jaar, maar het blijft koffiedik kijken. Je probeert met alles rekening te houden, maar er zijn talloze externe factoren die roet in het eten kunnen gooien. In die gevallen zullen we keuzes moeten maken, keuzes, die mogelijk op één of andere wijze niet in dit beleidsplan zijn opgenomen. Daartoe moeten we ook de moed hebben. Flexibiliteit is hierin het sleutelwoord.
Bijlage 2

Chronologisch overzicht geldende voor het College van Kerkrentmeesters

Getracht is zo volledig mogelijk te zijn, maar er zullen altijd punten overblijven die niet in dit overzicht zijn opgenomen.

September    *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                     *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                     *        De boekhouder verstuurt herinneringsbrieven aan die leden die geen vrijwillige bijdrage hebben toegezegd of betaald.
                     *        Voorbereiden op stookseizoen. Controleren of de verwarmingsinstallaties van zowel de kerk als het Toornhuus hun onderhoudsbeurt hebben gehad en dat ze gereed zijn voor het      komende seizoen. 

Oktober       *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                   *        Opstellen begroting door het college van kerkrentmeesters.
                   *        Opstellen van een financieel jaarplan voor het komende jaar.
                   *        Opstellen van een collecterooster in een gezamenlijke vergadering van kerkrentmeesters en diakenen. 
                   *        De opgestelde begroting en het collecterooster indienen bij de kerkenraad.
                   *        Bestellen materiaal Actie Kerkbalans komend jaar c.q. een begin maken met het in eigen beheer ontwerpen van deze materialen.

November   *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                   *        De kerkenraad moet de begroting en het collecterooster in een vergadering behandelen en deze voorlopig vaststellen. Wijzigingen alleen in overleg met het C.v.K.
                   *        De kerkenraad zorgt voor publicatie van de begrotingen en schept tevens voorwaarden dat de complete begrotingen een week ter inzage liggen voor alle gemeenteleden. De publicatie kan volledig zijn, maar mag ook bestaan uit een samenvatting. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
                   *        Het college van kerkrentmeesters gaat verder met de voorbereidingen van Actie Kerkbalans voor het komend jaar.

December   *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                  *        De kerkenraad zorgt dat voor 15 december de begroting, samen
met het beleidsplan, wordt ingediend bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (C.C.B.B.). In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
                  *        Het college van kerkrentmeesters moet aan de hand van de polissen nagaan of de verzekeringen nog up to date zijn of dat deze aanpassingen  behoeven.
                  *        Het college van kerkrentmeesters zorgt dat alles voor Actie Kerkbalans gereed gemaakt wordt.
                  *        Artikel in Kerkvenster over Actie Kerkbalans voor het komend jaar.

Januari      *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                 *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                 *        Actie Kerkbalans gaat van start. De lopers worden uitgenodigd en van de actie wordt een rapportage geplaatst in het Kerkvenster.
                 *        De boekhouder begint zo spoedig mogelijk met de verwerking van de jaarcijfers. Deze dienen voorlopig te worden goedgekeurd tijdens vergaderingen van dit college. Hierna worden de stukken aangeboden aan de kerkenraad die de jaarcijfers tijdens een kerkenraadsvergadering van omstreeks 20 januari eveneens voorlopig goedkeurt.
                 *        De kerkenraad zorgt voor publicatie van de jaarcijfers, naar keuze geheel of een samenvatting. Tevens draagt zij zorg dat de cijfers in zijn totaliteit tenminste één week ter inzage liggen voor alle gemeenteleden. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.
                 *        Het college van kerkrentmeesters roept de kascontrolecommissie bijeen voor de jaarlijkse controle van de boekhouding. Van deze controle moet een rapport worden opgemaakt.

Februari    *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                 *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                 *        In deze maand dient kascontrole plaats te vinden bij alle commissies die over een eigen budget en boekhouding beschikken, zoals de diaconie en de redactie van het Kerkvenster.
                 *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Actie Kerkbalans van het lopende jaar.

Maart        *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                 *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                 *        Tijdens de gemeentevergadering wordt door de verschillende kascontrolecommissies verslag uitgebracht aan de gemeente.
                 *        De jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters kunnen op de gemeenteavond worden besproken. Gelijktijdig wordt de balansrekening besproken.
                 *        Tijdens de gemeentevergadering worden de nieuwe kascontrolecommissies benoemd. Diegene die twee jaar zitting had treedt af.
                 *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Actie Kerkbalans van het lopende jaar.

April          *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                 *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                 *        Evaluatie van Actie Kerkbalans. Eventueel bezoek door een kerkrentmeester aan diegenen die nog niets van zich hebben laten horen.
                 *        Bestellen materiaal voor de inning van de gelden van de solidariteitskas. (Dit alleen als we besluiten hieraan mee te doen)
                 *        Tussentijdse rapportage in Kerkvenster inzake Actie Kerkbalans van het lopende jaar.
                 *        Inspectieronde voortvloeiende uit het meerjaren onderhoudsplan.
                 *        Op grond van de uitkomsten van de inspectieronde en de bepalingen van het meerjaren onderhoudsplan, bijwerken van het financiële jaarplan.

Mei           *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                 *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                 *        Verrichten van reparaties in eigen beheer naar aanleiding van bevindingen tijdens de inspectieronde in april.
                 *        Uitbesteden van die reparaties, die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.

Juni          *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.
                *        Verrichten van reparaties in eigen beheer naar aanleiding van bevindingen tijdens de inspectieronde in april.
                *        De kerkenraad zorgt dat voor 15 juni de jaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar, met het rapport van de gehouden controle, wordt ingediend bij het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (C.C.B.B.). In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de boekhouder.

Juli           *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.       

Augustus    *        Betalen aandeel centrale kas P.K.N.
                   *        Betalen salaris koster en emolumenten aan de predikant.       
 
terug
 
 

Vesper vervalt
datum en tijdstip 05-12-2021 om 19.30
meer details

Viering tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 9.30
meer details

Viering derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 9.30
meer details

Viering vierde advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 9.30
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of college van kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classisgroningendrenthe.nl

www.wijdekerk.nl

www.c-cards.nl


 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.