PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
coronavirus coronavirus
Gebruiksplan van onze kerk:

gebruiksplan kerkgebouw

Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elk gebouw heeft een eigen gebruiksplan.Gemeente: Protestantse Gemeente Ezinge
Betreft gebouw: Torenstraatkerk; kerkgebouw aan de Torenstraat te Ezinge
Versie: 2.0
Datum: 30 juni 2020


Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                  van deze richtlijnen. Protocol PKN bijgevoegd.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
versie 2.0 (30 juni 2020)

 
inhoud:

2 doel en functie van dit gebruiksplan                                                                                      
2.1        doelstelling in het algemeen 
2.2        functies van dit gebruiksplan
2.3        aantal bezoekers                                                                                              
2.4        algemene afspraken                                                                                         
3 gebruik van het kerkgebouw                                                                                                    
3.1        meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
3.1.1           aanvangstijden voor verschillende diensten                                                        
3.2        gebruik kerkzalen
3.2.1           plaatsing in de kerkzaal 
3.2.2           capaciteit in een anderhalve meter situatie 
3.2.3           zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
4 concrete uitwerking                                                                                                             
4.1        gerelateerd aan het gebouw
4.1.1           routing
4.1.2           gebruik van kerkplein en ontvangsthal
4.1.3           garderobe 
4.1.4           parkeren  
4.1.5           toiletgebruik  
4.1.6           reinigen en ventileren 
4.2        gerelateerd aan de samenkomst  
4.2.1           gebruik van de sacramenten
4.2.2           zang en muziek
4.2.3           collecteren
4.2.4           koffiedrinken en ontmoeting 
4.2.5           kinderoppas en kinderwerk
4.3        uitnodigingsbeleid 
4.3.1           ouderen en kwetsbare mensen  
4.4        taakomschrijvingen 
4.4.1           coördinatoren 
4.4.2           kerkenraad, diaconie en voorganger 
4.4.3           techniek
4.4.4           muzikanten 
4.5        tijdschema 
5 besluitvorming en communicatie                                                                                            
5.1        besluitvorming
5.2        communicatie
6 overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk                                    
6.1        overige bijeenkomsten en vergaderingen
6.2        bezoekwerk  

 
 1. doel en functie van dit gebruiksplan
Beschrijving van de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan.
 
  1. doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 
  1. functies van dit gebruiksplan
 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
  1. aantal bezoekers
 • Vanaf 1 juli mag een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten bezoeken tot wat maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand. In de kerk van Ezinge zijn volgens de 1,5 meter maatregel ongeveer 30 zitplaatsen beschikbaar.
 
  1. algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.
 
 1. gebruik van het kerkgebouw
In dit hoofdstuk worden  enkele basisgegevens genoteerd met betrekking tot (het gebruik van) ons kerkgebouw. We denken aan:
 • de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;
 • hoe de anderhalve meter maatregel in de kerkzaal wordt georganiseerd.
 
  1. meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
Op zondag 5 juli en zondag 26 juli organiseert de Protestantse Gemeente Ezinge diensten om 09.30 uur waar in totaal 30 gemeenteleden bij aanwezig kunnen zijn (inclusief ambtsdragers, koster, zangers, technicus etc.). Deze diensten worden ook opgenomen en uitgezonden via YouTube.
Vanaf 1 augustus 2020 wordt er elke zondagmorgen één dienst gehouden in het kerkgebouw voor maximaal 30 personen. Sommige diensten worden uitgezonden via YouTube.
 
   1. aanvangstijden voor verschillende diensten
De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn altijd om 09.30 uur, evenals voorheen. Een enkele keer zal er een dienst om 11.00 uur plaatsvinden.
 
  1. gebruik kerkzalen
 
   1. plaatsing in de kerkzaal
Zie bijgaande plattegrond van de kerkzaal. Het podium kan verschoven worden. De preekstoel is een vast element. De zaal beschikt over stoelen die verplaatsbaar zijn. Er is een galerij.
 
   1. capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Beschrijving op welke manier de anderhalve meter afstand wordt georganiseerd.
Stappen:
 1. We bepalen de capaciteit van het gebouw in een anderhalve meter-opstelling. Daarbij geldt dat we maximaal 30 mogelijke bezoekers in deze opstelling kunnen verwelkomen;
 2. Wij nodigen alle gemeenteleden uit per mail of via het kerkblad. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De scriba houdt de opgaven in een register bij en houdt hierbij rekening met de mensen die sowieso al bij de dienst aanwezig zijn, zoals koster, ambtsdragers, technicus, voorzangers etc. Zij geeft door aan de gemeenteleden dat ze welkom zijn, tot het maximum is bereikt. Mensen die zich te laat aanmelden worden als eerste welkom geheten voor de eerstvolgende kerkdienst.
 
   1. zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Beschrijving van de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van de kerkzalen.

 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli  
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
125 zitplaatsen / xx oppervlakte
30 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand  
consistorie/
kerkenraad- kamer
kerkenraad + voorganger voor de dienst
 
ruimte te klein; uitwijken naar het Toornhuus
 
 
 
Toornhuus/
vergaderzaal
kindernevendienst niet van toepassing;
geschikt voor ongeveer 30 personen
12 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge  afstand  
overige zalen Niet van toepassing n.v.t.  
 
 1. concrete uitwerking
Voor ons eigen gebruiksplan moeten we  voor een aantal aspecten keuzes maken.
 
  1. Gerelateerd aan het gebouw
 
   1. routing
Beschrijving van de routing in en rond het kerkgebouw. Bijgevoegd: plattegrond ter verduidelijking.

binnenkomst van kerk en kerkzaal
 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.
Desinfecterend middel om de handen te desinfecteren staat bij binnenkomst in de kerkzaal.
 • Er is geen garderobe.
 • Een coördinator wijst de mensen hun plek toe om te gaan zitten en geeft de route aan hoe ze moeten lopen.
verlaten van de kerk
 • De coördinator (in ons geval de koster, eventueel aangevuld met kerkenraadsleden) geeft aan hoe mensen de zaal dienen te verlaten en opstopping dienen te vermijden;
 • Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
 
   1. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
We geven aan dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het kerkpad of in het halletje (sociaal) groeperen. We geven buiten op het toegangspad met markeringen aan dat mensen anderhalve meter afstand houden.
 
   1. garderobe
Er is geen garderobe. Mensen dienen hun jas bij zich te houden in de kerkzaal.
 
   1. parkeren
Er zijn geen bijzondere aanwijzingen voor het parkeren.
 
   1. toiletgebruik
Toiletgebruik dient tot een minimum te worden beperkt. Toiletten worden na afloop van elke kerkdienst schoongemaakt. Er zijn ontsmettingsmiddelen en papieren handdoekjes aanwezig in het toilet. Ook zijn er extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.
 
   1. reinigen en ventileren
De kerk wordt voor en na de dienst grondig gereinigd en geventileerd. De deur bij de ingang en de toegangsdeur naar de kerkzaal worden opengezet. Schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen worden gebruikt voor de reiniging van stoelen, deurklinken, lessenaar, microfoons etc. De koster is hiervoor verantwoordelijk.


 
  1. Gerelateerd aan de samenkomst
 
   1. Gebruik van de sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

Avondmaal
Vooralsnog wordt er geen avondmaal gehouden in onze kerk. Als dat wel weer het geval is worden de nodige hygiënemaatregelen in acht genomen. Dit betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aangereikt krijgen. Bij het inschenken van wijn en druivensap en het snijden van het brood worden plastic handschoenen gebruikt.

Doop
Vooralsnog wordt de viering van de Heilige Doop uitgesteld.
 
   1. Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. Tijdens de diensten zijn er enkele voorzangers die de liederen ten gehore brengen. Er wordt een afstand geadviseerd van minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zangers en gemeenteleden in de kerk en buiten.
 
   1. Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk.
Bij de uitgang worden collectezakken of schalen geplaatst. Er wordt door de diaken/koster op gelet dat hierbij geen filevorming ontstaat. Het geld wordt door de diaken geteld met plastic handschoenen aan. Ook kan men de bijdragen via internet overmaken aan de diaconie.
 
   1. Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften is het mogelijk om, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, koffie te drinken met elkaar. Koffiedrinken na de dienst gebeurt alleen bij mooi weer buiten met inachtneming van de anderhalve meter maatregel.
 
   1. Kinderoppas en kinderwerk
Er is geen kinderoppas/kinderwerk in onze kerk.
 
  1. Uitnodigingsbeleid
Beschrijving hoe het uitnodigingsbeleid vorm krijgt. Te denken aan:
 • gemeenteleden;
 • relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is, maar ook terugkerende bezoekers);
 • gasten.

Wij nodigen de gemeenteleden uit via het kerkblad en een gemeente mail.
We hebben een kleine gemeente, dus we werken niet met roosters.
We werken met een reserveringssysteem. Mensen kunnen zich aanmelden via de mail of de telefoon. De scriba houdt de aanmeldingen bij in een register.
Eventuele gasten die regelmatig de kerkdiensten bezoeken krijgen een brief waarin verwezen wordt naar de richtlijnen van het RIVM en waarin staat dat ze zich kunnen aanmelden voor een dienst. Zij ontvangen ook het kerkblad.
Relaties van gemeenteleden die een dienst willen bezoeken, dienen zich van te voren aan te melden.
Onverwachte bezoekers wordt gevraagd of ze corona gerelateerde klachten hebben. Als dat niet het geval is en er zijn nog plaatsen beschikbaar in de kerk, worden ze toegelaten.
We communiceren hierover met de gemeenteleden via de mail, brieven, website, telefoon en het kerkblad.
Het centrale coördinatiepunt ligt bij de scriba (het moderamen).
Het welkomstteam (koster, kerkenraad) stelt de bekende RIVM-vragen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.
 
   1. Ouderen en kwetsbare mensen
We gaan zorgvuldig om met de groep kwetsbare mensen en er wordt extra voorzichtig gehandeld met het oog op mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor maken we gebruik van de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl.
Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid (voorschriften met betrekking tot risicogroepen).
 
  1. taakomschrijvingen
 
   1. coördinatoren
De coördinatoren zijn herkenbaar omdat ze bij de ingang van de kerk staan en omdat men ze kent.
 
   1. kerkenraad, diaconie en voorganger
 • Aanwezig namens de kerkenraad zijn een ouderling en een diaken;
 • Consistoriegebed in het Toornhuus, omdat de kerkenraadkamer/consistorie te klein is om anderhalve meter afstand te houden;
 • Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik.
 
   1. techniek
Hier wordt aangegeven hoe de techniek wordt georganiseerd.
 • via de plattegrond wordt aangegeven hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt;
 • hygiëne: bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic handschoenen;
 • aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, bijbel op preekstoel, laptops. Dit gebeurd door de koster en het techniekteam.
 
   1. muzikanten
Beschrijving hoe de muzikanten of het muziekteam opereren. Ze zitten opgesteld zoals aangegeven op de plattegrond. Hierbij wordt rekening gehouden met de anderhalve meter maatregel en andere RIVM-voorschriften.  
 
  1. tijdschema
Schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.
 
wanneer wat wie
  zaterdag  
avond ramen in de kerkzaal staan (op een kier) open om te ventileren koster
  Zondag  
zondag 9:00u deuren van het gebouw open
Ventileren
koster
  toiletten en deurklinken reinigen koster
9:00u gastheren/vrouwen aanwezig (?) gastheren/vrouwen
9:00u techniek aanwezig technicus
9:00u muziekteam aanwezig technicus/muziekteam
9:30u aanvang dienst kerkenraad
10:45u afsluiting dienst kerkenraad
  ventileren koster
  reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
koster
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open op een kier koster
 
 1. besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Dat gebeurt via de mail.
 
  1. Communicatie
Manier van delen van de inhoud van dit gebruiksplan.
Communicatie uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden.
 
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Opties: vooraf in mailing / gemeenteblad, website, etc.

Communicatiematrix:
 
voor wiecommunicatiemiddel
kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
college van kerkrent-
meesters
kerken-raad
gebruiksplan
website, intranet, papier

 
          x x
uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad, weekbrief, social media

 
x x x x      
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, telefoon,
en aanmelden dienst

 
    x x x   x
persbericht
aankondiging diensten in Middagster

 
        x    
informatiebronnen kerkverband www.protestantsekerk.nl/corona / wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk etc.           x x
 
 1. overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
 
  1. Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Overige bijeenkomsten en vergaderingen in het kerkgebouw vinden nog nauwelijks plaats, maar mocht dat wel het geval zijn dan worden deze georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
 
  1. Bezoekwerk
Het bezoekwerk in de gemeente vindt momenteel nog zeer weinig plaats. Er is meestal alleen contact via de telefoon door veelal pastorale ouderlingen/medewerkers.
De wekelijkse bloemengroet wordt bij gemeenteleden bezorgd door de bloemist. 

Opzet Corona proof kerkdienst met streaming
Gangpad in het midden, van 60 cm breed. Tussen gangpad en stoelen is dus 1.5 m vrij.
Dominee, OvD en diaken komen als laatste binnen. OvD en Diaken zitten naast het gangpad tegenover liturgietafel, voor doophek.
Dominee staat achter liturgietafel, tegenover doophek. Podium is kwartslag gedraaid.
OVD en Diaken gaan achter liturgietafel om daar hun tekst uit te spreken.
Tafel met technicus en camera binnen doophek.
Geen pianobegeleiding, maar orgel
Voorzangers in het koor
 
terug
 
 

V&T De Liefde van een vrouw (1)
datum en tijdstip 20-10-2020 om 19.15 inloop
meer details

Kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 23-10-2020 om 18:00
meer details

viering, online te volgen
datum en tijdstip 25-10-2020 om 09:30
 

meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19:30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ezinge

Torenstraat 46
9891 AH  Ezinge


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

-mw. H. Oosterhoff 
  of tel: 0594-621280

 

predikant
-Vakant

Consulent

ds. H. Jansen


pastoraat
- dhr..B. Terpstra 
  of tel.nr. 0594-651577ledenadministratie of kerkrentmeesters
- mw. K. IJpema
  

koster
-
dhr. G. Slopsema

  tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via: kerkvenster.pge@gmail.com
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.petrus.protestantsekerk.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.pkwhelpt.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.c-cards.nl

www.wijdekerk.nl

 

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
..
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.