PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

A. Algemene gegevens
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Ezinge
Telefoonnummer 06-37613406
RSIN/Fiscaalnummer: 002659864
Website adres: http://ezinge.protestantsekerk.net  
E-mail:
Adres: Torenstraat 46
Postcode: 9891 AH
Plaats: Ezinge
Postadres: L.W. de Blecourtstraat 14
Postcode: 9893 PP
Plaats: Garnwerd

De Protestantse gemeente te Ezinge is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ezinge.
 

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
 
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1       De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2       Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3       Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website http://ezinge.protestantsekerk.net  vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.
 
Beknopt beleidsplan van de Protestantse Gemeente in Ezinge
De gemeente heeft gekozen voor een oecumenisch-diaconaal profiel en het liturgisch proifiel. Het eerste profiel wil zeggen de kerk is er voor anderen, voor de gehele wereld en is gericht op de heelheid, gerechtigheid en vrede van heel de schepping. Openheid, dienstbaarheid en solidariteit zijn kernwoorden. Voor het tweede profiel geldt dat de viering centraal staat. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van de gemeente bevestigd. De werkwoorden vieren – leren – dienen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente is pluriform van aard.
We trachten een levendige gemeente te zijn en hopen dit te bereiken door de diverse colleges die zich bezighouden met pastoraat, diaconaal en missionair werk, vorming en toerusting, liturgie en eredienst, materiële zaken, Kindernevendienst, catechese en de uitgifte kerkblad

 
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
a.      het houden van een eredienst op zondagen en andere Christelijke feestdagen;
b.      vesperdienst tijdens de adventsweken;
b.      stamppotbuffet voor de ouderen in januari;
d.      vesperdiensten in de 40 dagen tijd voor Pasen;
e.      een Paascyclus bestaande uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag;
f.       gespreksgroepen in de wintermaanden;
g.      avonden voor de jeugd waarbij er 2 verschillende leeftijdsgroepen zijn;
h.      kidsclub voor de kinderen van basisschoolleeftijd, ongeveer 1 keer in de maand tijdens de eredienst.

i.       excursie naar de voedselbank;
j.       startweekend met diverse activiteiten, waaronder een autorit voor ouderen, kinderactiviteiten, springkussen en een gezamenlijke inbrengmaaltijd voor iedereen.
k.      Laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin alle overledenen in de oude burgerlijke gemeente worden herdacht.
 

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
Protestantse Gemeente Ezinge      
         
Overzicht van de baten en lasten over het jaar 2016 en 2015  
alsmede de begrotingen van 2017.  
         
Opgemaakt door het College van Kerkrentmeesters  
         
    begroting rekening rekening
    2017 2016 2015
BATEN      
Baten bezittingen € 7.669,00 € 8.043,17 € 10.404,64
Rentebaten en dividend € 10.745,00 € 12.651,62 € 20.405,70
Bijdragen levend geld (gemeenteleden etc.) € 34.010,00 € 40.123,25 € 43.051,07
Subsidies en restituties € 13.325,00 € 15.437,75 € 3.875,22
Diverse baten € 150,00 € 1.126,46 € 2.494,10
  Totaal (a) € 65.899,00 € 77.382,25 € 80.230,73
         
         
LASTEN      
Lasten gebouwen en inventarissen € 12.441,00 € 15.472,66 € 23.293,51
Lasten overige bezittingen € 632,00 € 3.871,34 € 2.869,02
Bestedingen Pastoraat (predikant en pastoraal werker € 48.949,00 € 45.829,93 € 36.810,61
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 2.250,00 € 3.413,23 € 2.804,02
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 3.120,00 € 3.086,38 € 3.050,94
Salarissen (koster, organisten etc.) € 16.940,00 € 16.291,59 € 16.788,65
Lasten beheer en administratie en bankkosten € 4.780,00 € 5.911,18 € 7.457,15
Diverse lasten € 125,00 € 646,24 € 294,45
  Totaal (b) € 89.237,00 € 94.522,55 € 93.368,35
         
         
Resultaat (baten - lasten) € -23.338,00 € -17.140,30 € -13.137,62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug
 
 

viering Pinksteren, bevestigingsdienst ambtsdragers
datum en tijdstip 20-05-2018 om 9.30 uur
meer details

kopij Kerkvenster inleveren
datum en tijdstip 25-05-2018 om tot 18.00 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 29-05-2018 om 19.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- tel.nr. 0594-621817


webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.