PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Diaken gezocht

Momenteel bestaat de werkgroep diaconie uit te weinig mensen. Daarom zijn we opzoek naar één, liefst twee personen die onze groep willen komen versterken.
 
Om te weten of het wat voor u is om onze werkgroep diaconie te komen versterken geven we u een korte uitleg van onze taken. Waar u ons waarschijnlijk het best van kent is het collecteren voor de verschillende doelen in de kerk. Als werkgroep komen we 1 x in de maand bij elkaar om te vergaderen over diaconale zaken. We organiseren eens een diaconale dienst, verzorgen kerstattenties, houden een stamppotbuffet. Ook zijn we aanwezig bij de kerkenraadsvergadering die 1 x in de maand gehouden wordt en denken we mee over het te bepalen beleid.
 
Graag horen we van u! 
de werkgroep diaconie

 
Collecten Collecten

Zondag 7 januari: Diaconie
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. We binden de strijd aan met armoede, eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en we willen meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen  minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen  voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: “diaconaat”.Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. Met ons diaconale programma richten we ons op mensen in de knel en op hen die in financiële problemen leven in Nederland.
 
Zondag 14 januari: Stichting Exodus Groningen
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn wonen , werken, relaties en zingeving. Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel gedrag te voorkomen. Daarna faciliteert de – Sector Vrijwilligers en Kerkzaken - de groepen vrijwilligers en betrekt zij de kerken in pastoraal en diaconaat bij de nazorg aan ex-gedetineerden. Van de medewerkers wordt een grote inzet en motivatie verwacht.
 
Zondag 21 januari: Oecumene
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving.
 
EXTRA COLLECTE VOOR DE BLOEMENKAS
 
Zondag 28 januari: Catechese en Educatie
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bij eenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.
 
Zondag 4 februari: Werelddiaconaat (Ghana)
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.
 

 
 

kerkenraads vergadering
datum en tijdstip 23-01-2018 om 20.00 uur
meer details

werkgr. liturgie/muziek
datum en tijdstip 24-01-2018 om 20.00 uur
meer details

viering
datum en tijdstip 28-01-2018 om 9.30 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.