PKN
Protestantse Gemeente Ezinge
 
Vacature Diaken Vacature Diaken

Diaken gezocht

Momenteel bestaat de werkgroep diaconie uit drie personen, dit is eigenlijk niet voldoende. Daarom zijn we opzoek naar één, liefst twee personen die onze groep willen komen versterken.
 
Om te weten of het wat voor u is om onze werkgroep diaconie te komen versterken geven we u een korte uitleg van onze taken. Waar u ons waarschijnlijk het best van kent is het collecteren voor de verschillende doelen in de kerk. Als werkgroep komen we 1 x in de maand bij elkaar om te vergaderen over diaconale zaken. We organiseren eens een diaconale dienst, verzorgen kerstattenties, houden een stamppotbuffet. Ook zijn we aanwezig bij de kerkenraadsvergadering die 1 x in de maand gehouden wordt en denken we mee over het te bepalen beleid.
 
Graag horen we van u!
 
Namens de werkgroep diaconie, Judith Schouten

 
Bij de collecten Bij de collecten

Zondag 11 juni: KIA Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bij voorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij . In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.
Van harte aanbevolen!
 
Zondag 18 juni: KIA Binnenlandsdiaconaat Help asielzoekers die terug moeten
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken!
 
Zondag 25 juni: Kerk in Actie Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. Van harte aanbevolen!
  
Zondag 2 juli: JOP, Geen afscheidsfeestjes meer
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog eens zien’.
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!
 
Zondag 9 juli: Diaconie
Diaconieën hebben de opdracht om voor de noden van mensen een open oor te hebben en te helpen waar geen helper is. De mensen om wie het gaat in de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) zitten ook in onze kerkbanken. Zo hebben kerken bovengemiddeld veel ouderen onder hun leden. Diaconieën kunnen veel betekenen wanneer ze individuele behoefte aan hulp bespreekbaar maken in het kerkelijk leven. Dat kan bijvoorbeeld bij huisbezoeken, startzondagen of bij de koffie na de dienst. Diakenen doen er goed aan om praktische noden tot onderwerp van gesprek te maken.
Diakenen mogen een beroep doen op hun ‘achterban’: de hele (diaconale!) gemeente.
 
BLOEMEN COLLECTE BIJ DE UITGANG
 
Zondag 16 juli: Kinderen in de knel, H.A.
Angelie is 12 jaar en komt samen met haar twee broertjes graag bij FPT. Haar ouders zijn 26 en 30 jaar. Haar vader zit in de gevangenis en haar moeder is betrokken bij een drugsbende. Angelie komt heel graag bij FPT. Ze maakt er kaarten van filigraan. Bij FPT is ze altijd heel vrolijk. Daar heeft het erg naar haar zin. Ze stimuleert haar broertjes om mee te gaan naar FPT. Eigenlijk heeft ze hierin een soort moederrol. Haar moeder is namelijk nooit huis. De helft van de opbrengst uit verkoop van de kaarten mag Angelie zelf houden. Daar kan ze dan bijvoorbeeld eten voor kopen voor haarzelf en haar broertjes. De andere helft van het geld wordt gebruikt voor nieuwe materialen, zodat Angelie nog meer kaarten kan maken!
Haar verhaal laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen bewust worden van de keuzes die ze kunnen maken. Dit is erg belangrijk voor hun toekomst. Een van de belangrijkste taken van FPT is kinderen weerbaar maken om opgewassen te zijn tegen de problemen waar ze mee groeien. FPT speelt een grote rol in het leven van de kinderen. Ze leren iets te maken, ze leren samenwerken met andere kinderen en ze leren welke keuzes ze zelf kunnen maken. Zo veranderen kinderen en kunnen zij grip krijgen op hun eigen toekomst.

 
Zondag 23 juli: Open Hof Groningen; Een veilige plek
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
Kerken: De Open Hof is een oecumenisch diaconaal - pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken.
 
Zondag 30 juli: Zending
Hoewel we het woord zending al heel lang gebruiken, is de inhoud er van  in de loop der tijd behoorlijk veranderd. We gaan niet meer met een bijbel onder de arm  de rimboe in., maar helpen broeders en zusters overal ter wereld aansprekende christenen te zijn. We ondersteunen kerken om gemeenschappen van hoop te zijn. En om de wereld te laten zien dat het anders kan. Door vanuit naastenliefde samen te werken met mensen verschillende volken, kerken en religies. Zo delen we ons geloof en geven we het vuur door dat in Christus begon.
 
Zondag 6 augustus: Zeemanshuis
Het zeemanshuis biedt een opvangplek aan zeevarenden die onderweg zijn. Het is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen. Behalve voor een kop koffie of een andere versnapering, is er de mogelijkheid voor onderling contact en pastorale  ondersteuning. Het initiatief blijkt te voorzien in een duidelijk aanwezige behoefte en wordt voor een belangrijk deel gerund door vrijwilligers.
 
Zondag 13 augustus: KIA, Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel.
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

Zondag 20 august: Diaconie
Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. Ze bindt de strijd aan met armoede , eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en ze wil meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien. Met hun diaconale programma richten ze zich op mensen in de knel en op hen die in financiële problemen leven in Nederland.

Zondag 27 augustus: Stichting Exodus Stoel Drenthe
Exodus biedt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf opvang en begeleiding om hen te helpen hun leven na detentie weer op te bouwen. Dat doet Exodus omdat ze weet hoe lastig het voor (ex-)gedetineerden is om dat alleen te doen en omdat ze hen een nieuwe kans gunt.
Net als de andere Exodushuizen gaat ook Exodus-Stoel Drenthe uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. De toepassing van deze sleutels wordt aangepast aan de leerdoelen en de mogelijkheden van de doelgroep. Op het gebied van wonen is er veel aandacht voor huishoudelijke vaardigheden en persoonlijke verzorging. In de meeste gevallen zal worden toegewerkt naar een vorm van begeleid wonen. Nazorg na Exodus is een belangrijk onderdeel van het programma. Met uw bijdrage wordt een en ander mogelijk gemaakt.
 
Zondag 3 september: Missionair werk en kerkgroei
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Hier kun je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna .
Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De wekelijkse vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.” De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.
 

 
 

eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
meer details

Redactie vergadering Kerkvenster
datum en tijdstip 26-09-2017 om 19.30 uur
meer details

Kerkvenster rapen
datum en tijdstip 29-09-2017 om 09.00 uur
meer details

 
adressen:
Kerkgebouw:

Torenstraat 46

9891 AH  Ezinge

 

Protestantse Gemeente Ezinge:

p/a   mw. A. de Vries

L.W. de Blécourtstraat 14

9893 PP  Garnwerd

 


Contact

Wilt u contact opnemen met ons?

Dan graag via de volgende email-adressen of telefoonnummers:

 

scriba van de kerkenraad 

- mw. A. de Vries 
  of tel: 06-37613406

 

predikant

ds. A. Boonstra
  of tel.nr. 050-5797636


pastoraat

- mw. T. Neutel
  of tel.nr. 0594-621803ledenadministratie

- mw. K. IJpema
  of tel.nr. 0594-621895


 

koster

- dhr. F. Visser
  of tel.nr. 0594-621229


 

webmaster

- webmaster

 


Kerkvenster
 
Het gemeenteblad van de protestantse gemeente Ezinge.
Kerkvenster verschijnt iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij 14 dagen eerder inleveren via:
of bij Allersmaweg 19, 9891 BB  Ezinge
 


www.pkn.nl

www.liedboek.nl

www.biblija.net

www.bijbelgenootschap.nl

www.kerkinactie.nl

www.kindopzondag.nl

www.wierdenland.nl

www.wierdedorp.ezinge.com

www.classiswesterkwartier.webklik.nl

www.c-cards.nl

 
Kerkvenster
foto gemaakt door K. IJpema
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.